e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q121a plaats=Chèvremont

Overzicht

Gevonden: 1324

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
bedrieger bedrieger: bedrei’er (Chèvremont), pfusch-broer: foetelaar  foesj’broor (Chèvremont), pfuscher (du.): foe’sjer (Chèvremont), fü’sjer (Chèvremont) bedrieger || knoeier III-1-4
bedroefd bedroefd: bedrufd (Chèvremont), droef: druf (Chèvremont), treurig: troe’rieg (Chèvremont) bedroefd || droevig, triest || treurig III-1-4
bedsprei bedsprei: bɛtšpreͅi̯ (Chèvremont), overdeken: øvərdɛkə (Chèvremont), sprei: špreͅi̯ (Chèvremont) bedsprei || sprei III-2-1
beet, hap hap: Verklw. hepje Iech han zin óp e lekker hepsje  hap (Chèvremont), moffel: Iech hü nog jinne móf¯fel jèse Dat is e appetietlieg muffelsje De mam hat ¯t broeëd i muffelsjer jesjneie  móf’fel (Chèvremont) hap III-2-3
beetje bij beetje peu peu (fr.): peu a peu (Chèvremont) beetje bij beetje III-4-4
beetje, een weinig beetje: bis-je (Chèvremont), gedachte: jedan⁄ke (Chèvremont), get: jet (Chèvremont), idee: iedee⁄ (Chèvremont), kiets: kiets (Chèvremont), kwantje: kwent⁄sje (Chèvremont), liefje: leef⁄je (Chèvremont), poesje: puus-je (Chèvremont), prietsje: prietsj-je (Chèvremont), spiet: sjpiet (Chèvremont), weinig, een -: win⁄nieg (Chèvremont) beetje, een weinig || geringe hoeveelheid III-4-4
bef befje: befje (Chèvremont) bef [bavetje, sammezetje, bandje] [N 23 (1964)] III-1-3
begerig begehrlich (du.): bejier’lieg (Chèvremont), gierig: jie’rieg (Chèvremont) begerig III-1-4
begrafenis begrbnis (du.): bejrebnis (Chèvremont) begrafenis III-2-2
begraven begraven: bejrave (Chèvremont) begraven III-2-2