e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L313p plaats=Sint-Huibrechts-Lille

Overzicht

Gevonden: 1801

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
bediend worden bediend worden: bediend wère (Sint-Huibrechts-Lille) Bediend worden, berecht worden, de laatste sacramenten ontvan-gen. [N 96D (1989)] III-3-3
bedienen bedienen: bediene (Sint-Huibrechts-Lille), bedienen (Sint-Huibrechts-Lille), de laatste sacramenten geven: de lèste sacramenten gève (Sint-Huibrechts-Lille) Hoe heet: iemand van de laatste Sacramenten voorzien? [ZND 32 (1939)] || Iemand bedienen, berechten, iemand de laatste sacramenten toedienen. [N 96D (1989)] III-3-3
bedriegen bedriegen: ook materiaal Leuv. lijst 21, vr 6a  bedriegen (Sint-Huibrechts-Lille), bədrīgən (Sint-Huibrechts-Lille), verneuken: ook materiaal Leuv. lijst 21, vr 6a stry¯p\\n is o.a. liegen  vərnøkən (Sint-Huibrechts-Lille) bedriegen [ZND 01 (1922)] III-1-4
bedroefd triestig: ook materiaal znd 23,33  triestig (Sint-Huibrechts-Lille), tristig (Sint-Huibrechts-Lille) droef [ZND 01 (1922)] III-1-4
bedsprei bedsprei: bedsprei (Sint-Huibrechts-Lille), beͅtspreͅi̯ (Sint-Huibrechts-Lille) bedsprei [RND] || Een bedsprei met franjes [ZND 23 (1937)] III-2-1
beeld beeld: biəlt (Sint-Huibrechts-Lille) Beeld. [ZND 01 (1922)] III-3-2
been been: been (Sint-Huibrechts-Lille), bin (Sint-Huibrechts-Lille), bīən (Sint-Huibrechts-Lille) been [ZND 01 (1922)], [ZND 21 (1936)] III-1-1
been, beenderen schenk: schenken (Sint-Huibrechts-Lille), schinken (Sint-Huibrechts-Lille) beenderen (op het kerkhof) [ZND 21 (1936)] III-1-1
beenderen op het kerkhof schinken: znd 21, 009c  schinken (Sint-Huibrechts-Lille), sjinkən (Sint-Huibrechts-Lille) beenderen (op het kerkhof) [ZND 19 (1936)] III-2-2
begerig begerig: bəgēͅrex (Sint-Huibrechts-Lille) begerig [ZND 01 (1922)] III-1-4