e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
landrol burriewel: bø̜ri[wel] (Lottum), houten wel: hō.tǝ [wel] (Genk, ... ), hōtǝ [wel] (Margraten), ǭtǝ [wel] (Hasselt), houteren wel: hø̜ltǝrǝ [wel] (Blerick, ... ), hǫu̯tǝrǝ [wel] (Horn), houteren welboom: hø̜̄ltǝrǝ [welboom] (Aijen), ijzeren wel: ē̜zǝrǝ [wel] (Hasselt), ī.zǝrǝ [wel] (Veldwezelt), īzdǝr [wel] (Heythuysen), īzdǝrǝ [wel] (Horn), īzǝrǝ [wel] (Blerick, ... ), ijzeren welboom: īzǝrǝ [welboom] (Aijen, ... ), rol: rǫl (Gellik, ... ), wals: wals (Eygelshoven, ... ), wãls (Blitterswijck, ... ), wel: węl (Bommershoven, ... ), wɛ ̝l (America, ... ), wɛi̯lj (Godschei), wɛl (Aalst, ... ), wɛlj (Hasselt, ... ), w˙ɛ ̝l (Simpelveld), welblok: wɛlblǫk (Boeket, ... ), welboom: wɛ ̝lbūǝm (Aijen, ... ), wɛlbǫm (Gennep, ... ) De vroeger houten, later ijzeren rol om aard-kluiten van geploegd land te breken, de akker vlak te maken, het zaad in de aarde vast te drukken, enz. Zie afb. 81 en 82. [JG 1a + 1b; N 11, 86; N 11A, 183 + 185; N J, 10 add.; N P, 20 add.; A 40, 9; monogr.] I-2