e-WLD trefwoorden 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

TrefwoordBegrip: dialectopgave (plaats)Toelichting
zijn eed doen op zweren:   ch wîl dər mîjnən ēͅjd op dōn (Maaseik), chwilər menən eͅidoͅbduṇ (Borgloon), dao doon eeg mienen èat op (Mheer), doa wil ich mienən eid op doonə (Ophoven), dōͅ dôn ich mənən eͅid op (Mechelen-aan-de-Maas), ech wel ər minən ījət oͅp dūn (Hamont), ech wil mənən eͅt trop dyn (Genoelselderen), eͅch weͅl ər meͅnə īd ob dūn (Peer), eͅch weͅl ər meͅnən îd op doun (Lummen), he wild zennen hiet d r op doen (Sint-Truiden), ich doon er mienen eid op (Gruitrode), ich kan en dur er mennen iet op doen (Landen), ich wel dōͅ mə(ī)nən eͅid oͅp dūn (Mechelen-aan-de-Maas), ich wel ər mänən ed oͅp duən (Diepenbeek), ich wil dao mijne eid op doèn (Rotem), ich wil der mienen eit op doon (Elen), ich wil der mənən eid op doen (Meeswijk), ich wil dōͅ mənən ijd op dūn (Lanaken), ich wil dua mena eit op dun (Koninksem), ich wil e mienen ied op doon (Kaulille), ich wil er mene eet op doen (Munsterbilzen), ich wil er mennen eed op dôên (Peer), ich wil er mennen iëd op doen (Peer), ich wil er mennen īed op doen (Overpelt), ich wil er meͅnnen eed up doen (Diepenbeek), ich wil er mienen eid op doon (Neeroeteren), ich wil er mienen eiəd op dooən (Opoeteren), ich wil er mienen ijd op don (Grote-Brogel), ich wil er mienə ēͅid op doon (Meeuwen), ich wil er mijne ieed op doeën (Hechtel), ich wil er mijne ieəd op doen (Koersel), ich wil er minen eid op daon (Elen), ich wil er mənen eet op do-in (Alken), ich wil m n eid trop doen (Kanne), ich wil m nen eid trop dun (Tongeren), ich wil m nen eît er op doen (Sint-Lambrechts-Herk), ich wil meme n éèd t rop dun (Millen), ich wil mene eid trop doen (Beverst), ich wil mennen eid trop dun (Groot-Gelmen), ich wil menən eͅid trop duən (Kortessem), ich wil meͅnən äjt troͅp dūn (Kortessem), ich wil mijne eed trop dun (Riksingen), ich wil ter (m)einen eid op doon (Ophoven), ich wil ter mainen ieəd op doen (Nieuwerkerken), ich wil ter menne iet eop doen (Halen), ich wil ter mennen eed op doeën (Heers), ich wil ter mennen ied op doen (Spalbeek), ich wil ter mennen ied(t) op doeən (Stevoort), ich wil tər mənən īd op dūn (Herk-de-Stad), ich wil ər minnen ijd op doen (Rotem), ich wêl mənə êd troͅp dû (dy) (Zichen-Zussen-Bolder), ich wəl mənən êed trop doen (Eigenbilzen), ieͅch ūeͅl ər meͅnən ēͅit oͅp dōn (Opglabbeek), ig doen er mennen ied op (Paal), ig wil do mennen iet op doen (Sint-Truiden), ig wil er miene eid op doon (Bocholt), ig wil minne eed dôên (Ulbeek), ig wil ménen eejt trop doen (Borgloon), ig wil ər mienən eid op doon (Opitter), ik wil er mene ied op doen (Oostham), ik wil meene eed trop doen (Mopertingen), ik wil ter mijnen iet op doen (Spalbeek), iwĭl ər mənənīt ob dun (Sint-Truiden), k wil er m nen ieëd oep doen (Kwaadmechelen), aa = o in tort (Frans)  daa wil ich mienen eed op doen (Rekem), dèr = durf  do dèr ich mennen eiit op doen (Kuringen), do dèr ich mennen eiət op doen (Kuringen), niet zeker  doa doen ich menne eed op (Beverst), əch wel mənəm ɛjt trob dOn (Rekem) III-3-1