e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
zwavelstok flimpenstek: flumpestek (Echt/Gebroek), kennepstok: kɛnəpstoͅk (Genk), kretsertje: krɛtsərkə (Hasselt), kretsje: krɛtske (Spalbeek), krɛtskə (Hasselt), lucifer: lussever (Oirlo), lucifertje: soms  lucifèrke (Kinrooi), polverstekje: polverstekske (Wijk), priem: prīēm (Tongeren), v.  prīm (Zichen-Zussen-Bolder), priempje: premkə (Wellen), primkə (Ketsingen, ... ), prymkə (Gelinden, ... ), snipper: snipper (Roosteren), solfer: tsolver (Bleijerheide), solferstek: solfersjtek (Guttecoven), solferstek (Roermond, ... ), soͅləfərsteͅk (Wellen), sòllefersték (Maastricht), solferstekje: solfersjteksjke (Heerlen), solfersjtekske (Puth, ... ), solferstēkske (Halen), solverstekske (Kwaadmechelen, ... ), soləfərsteͅkskə (Zelem), soləvərsteͅkskə (Sint-Truiden), sol⁄verstekske (Eksel), soolfersjtekske (Eijsden), soͅlfərsteͅkskə (Halen, ... ), soͅlfərstɛksk (Hoeselt), soͅlfərstɛkske (Bree), soͅlfərstɛkskə (Beverlo, ... ), soͅlfərštɛkskə (Teuven), soͅlvərsteͅkskə (Neerharen), soͅləfərsteͅkskə (Diepenbeek, ... ), soͅləfərstɛkskə (Kaulille), so̞ͅlfərstɛkskə (Opheers), sòlfersjtéksjke (Klimmen), mv. ~s  soͅlfərstɛksk (Wellen), onz.  soͅlvərsteͅkskə (Peer), onz. mv. ~s  soͅlferstɛkskə (Borgloon), solferstokje: soͅlfərstøkskə (Hoepertingen), spaandeltje: speën-gelke (Maasbracht), spaantje: mv sjpîênkes  sjpîênke (Tegelen), spik: speͅk (Hoeselt), mv spik\\  spik (Hoeselt), spikje: spekskə (Rosmeer), stekje: stekske (Bree, ... ), stekskes (Obbicht), steͅkskə (Beringen, ... ), stɛkskə (Beringen, ... ), o.  stēͅkskə (Hasselt), stokje: støkskə (Hoepertingen), støͅkskəs (Borgloon), strijkhoutje: striekhôöltje (Milsbeek, ... ), zwavelstek: šwēͅvəlštɛk (Sittard), zwavel stek (Schimmert), zwavelschtek (Valkenburg), zwāvəlsteͅk (Kermt), zwāvəlstɛk (Zolder), zweevelstek (Buchten), zwèvelstek (Meijel), zwèèvelstek (Mechelen), zwéévelstèk (Nuth/Aalbeek), in zwavel gedoopt houtje om vlammetje te maken  šwā.vəlštɛk (Sittard), šwēͅ.vəlštɛk (Sittard), St. P.  sjwavelstèk (Sint Pieter), zwavelstekje: zwivəlstɛkskə (Bocholt), zwɛvəlstɛkskə (Lanklaar), (voorheen ook: zwaegelke).  zwaevelstekske (Venlo), zwavelstokje: zweavelstökske (Middelaar), zwaveltje: zwaevelke (Venlo, ... ), zwēͅvəlkə (Achel), (nu voor lucifers)  zwevelke (Meijel), o.  zwēvəlkə (Hasselt), zwegel: schjweegel (Heerlerheide), schw-aegel (Sittard), schwéëgel (Heerlen), schwëgel (Mechelen), sjweegel (Rothem), sjwegel (Sint Pieter), sjweëgel (Eygelshoven), sjwēēëgel (Hoensbroek), sjwègel (Heerlen), su̯eͅŋəl (Zussen), zjwaegel (Klimmen), zjweegel (Rothem), zjwegəl (Heer), zjwèegel (Gronsveld), zweegel (Wolder/Oud-Vroenhoven), zwegel (Urmond), zwēegel (Schimmert), zwiegel (Mesch), zwégel (Heerlen), žwēͅgəl (Teuven), letterlijk overgenomen; mv zjwae.gele  zjwae.gel (Maasniel), ook de tegenwoordige lucifers heten zo  swaegĕl (Oirsbeek), zwegelenstek: zwegele-stek (Maastricht), zwegelhoutje: zwavelstokje  sjwäegelheutske (Heerlen), zwegelstek: sjwaegelsjtek (Reuver), sjweegelsjtek (Waubach), zwaegelsjték (Melick), zwegelstek (Geulle), zwegelstekke (Ell), zweigelstek (Velden), zwèegelstèk (Stevensweert), zwèègelstèk (Amstenrade), zwéégelsték (Echt/Gebroek), e met vtje kort  swĕgelstèk (Brunssum), mv sjweägelsjtekke  sjweägelsjtek (Eygelshoven), mv. zjwaegelsjtekker  zjwaegelsjtek (Herten (bij Roermond)), mv. zwaegelstekke  zwaegelstek (Sevenum), zjwéégel = zwavel zjwéégelbloom = bloem van zwavel; mvzjwéégelsjtikke  zjwéégelsjtik (Panningen), zwegelstekje: sjwaegelsjtekske (Sittard), sjwaigelsjtekske (Maasniel, ... ), sjwéégelsjtekske (Roermond), sjwêgelsjtekske (Susteren), zjwegel-sjtekske (Ulestraten), zwaevel-stekske (Oirlo), zwegelstekske (Ospel, ... ), zwiegelstekske (Weert), zwèègelstekske (Neer), zwegeltje: schwegelke (Roosteren), sjwaegelke (Limbricht, ... ), sjwéégelke (Roermond), sweagelke (Grathem), zjwaegelke (Baarlo, ... ), zjwègelke (Heythuysen), zjwéégelke (Panningen), zwaegelke (Obbicht, ... ), zwaegelkes (Thorn), zwaîgelke (Neeritter), zweegelke (Kinrooi, ... ), zwegelke (Kerensheide, ... ), zwēgəlkə (Kinrooi, ... ), zwēgəlkəs (Lanklaar), zwēͅgəlkə (Mechelen-aan-de-Maas), zweͅŋəlkə (Rosmeer, ... ), zwiegelke (Weert, ... ), zwigəlkə (Bree, ... ), zwīgəlkə (Rotem), zwè-gelke (Maasbracht, ... ), zwègelkes (Baarlo), zwègelkus (Boekend), zwèègelke (Haelen, ... ), zwɛ̄gəlkə (Smeermaas), (de tegenwoordige lucifers)  zwegelkes (Leuken), m. zwaveltje  zweͅŋəlkə (Zichen-Zussen-Bolder), mv zjwéégelkes  zjwéégelke (Tegelen), mv. zjwaegelkes  zjwaegelke (Tegelen), zwavelstok  sjwäegelke (Heerlen) spaantje van hout waarmee men vuur neemt uit de kachel of de haard, bijv. om een pijp op te steken (servieskes) [N 20 (zj)] || zwavelstok || zwavelstokken, de vroegere lucifers (zwevelstok, -stek, sollefert, solverstekske) [N 20 (zj)] III-2-1