e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
zweren -> wedden voor zijn kop: vier mene kop gewed! (Zutendaal), -> zijn hoofd duwen op: ech wel ər men it oͅb dūwə (Zonhoven), -> zijn kop verwedden op: ich dèr ter mène kop op verwèdde (Koersel), -> zijn kop zetten op: ieͅch ūeͅl ər meͅnə(n) koͅp oͅp zeͅtə (Opglabbeek), eed zweren: ich wil er mennen eed zwair (Peer), een eed doen op: ch wîl dər ēͅjnən eͅjd op dōn (Maaseik), doa wil ich ènen eit op doen (Lanaken), doë daar ig nen eed op doen (Bilzen), enen ied daon (Rotem), ich dour inen eͅid trop dun (s-Herenelderen), ich wel do enen eed op du (Zichen-Zussen-Bolder), ich wel tər ennen id op døn (Herk-de-Stad), ich wel ər n eed op doēn (Vroenhoven), ich weler ijnən èt oͅp dōn (Neerglabbeek), ich wil der enen eit op doon (Sittard), ich wil enen èd trop due (Hees), ich wil er eine êd op doon (Bree), ich wil er ne ieëd oop doen (Beringen), ich wil er nen ied op duun (Neerpelt), ich wil er ənnən iəd op doen (Kleine-Brogel), ich wil eͅr nəneit opdūn (Hasselt), ich wil nen eed dun (Mal), ich wil nen iejt op doen (Sint-Truiden), ich wil t er n ei op doewn (Kortessem), ich wil ter en eed op doen (Sint-Lambrechts-Herk), ich wil ter nen eed op doen (Paal), ich wil ter nən ēd op doen (Bilzen), ich wil teͅr neͅn īəd up dūn (Oostham), ich wil ər nə iëd op dun (Beringen), ich wil ər nən ijd oͅp dyn (Neerpelt), ich wilər nən ĕjət op duən (Gutshoven), iech wêl èr ènè eet op dōēn (Vroenhoven), ig wēl ər ən ɛ̄d oͅp dū (Rosmeer), ig wil do inne ied op doen (Borlo), ig wil er enne ied op doeng (Landen), ig wil er nen eed op doen (Neerpelt), ig wil er nen eed op dum (Hoeselt), ig wil t er nen ied op doen (Linkhout), ik wel n ied drop doen (Jeuk), ik wil er een eed op doen (Kozen), ik wil er n en ieëd op doen (Tessenderlo), ik wil er nen eed op doen (Lommel), ik wil n en eed trop doen (Rijkhoven), de: daar!  ich doenter nen ieëd op, de! (Herk-de-Stad), doe n: lange oe  ich wil r n n ieëd op doe n (Overpelt), duirf: korte u  ich duirf er nen eëd op doen (Sint-Huibrechts-Lille), dèèr = durf  ich dèèr ter nen ieëd oͅp doen (Herk-de-Stad), enen: doffe eerste e  ich wil er enen eid op doon (Niel-bij-As), niet zeker  əch wel ənən ɛjt trob dōn (Rekem), een kruisje maken op: də darəch ə krəyskən op mākə (Stokkem), op zijn ziel: op me zelken (op mijn zieltje)  oͅp miən zil (Diepenbeek), zijn eed doen op: ch wîl dər mîjnən ēͅjd op dōn (Maaseik), chwilər menən eͅidoͅbduṇ (Borgloon), dao doon eeg mienen èat op (Mheer), doa wil ich mienən eid op doonə (Ophoven), dōͅ dôn ich mənən eͅid op (Mechelen-aan-de-Maas), ech wel ər minən ījət oͅp dūn (Hamont), ech wil mənən eͅt trop dyn (Genoelselderen), eͅch weͅl ər meͅnə īd ob dūn (Peer), eͅch weͅl ər meͅnən îd op doun (Lummen), he wild zennen hiet d r op doen (Sint-Truiden), ich doon er mienen eid op (Gruitrode), ich kan en dur er mennen iet op doen (Landen), ich wel dōͅ mə(ī)nən eͅid oͅp dūn (Mechelen-aan-de-Maas), ich wel ər mänən ed oͅp duən (Diepenbeek), ich wil dao mijne eid op doèn (Rotem), ich wil der mienen eit op doon (Elen), ich wil der mənən eid op doen (Meeswijk), ich wil dōͅ mənən ijd op dūn (Lanaken), ich wil dua mena eit op dun (Koninksem), ich wil e mienen ied op doon (Kaulille), ich wil er mene eet op doen (Munsterbilzen), ich wil er mennen eed op dôên (Peer), ich wil er mennen iëd op doen (Peer), ich wil er mennen īed op doen (Overpelt), ich wil er meͅnnen eed up doen (Diepenbeek), ich wil er mienen eid op doon (Neeroeteren), ich wil er mienen eiəd op dooən (Opoeteren), ich wil er mienen ijd op don (Grote-Brogel), ich wil er mienə ēͅid op doon (Meeuwen), ich wil er mijne ieed op doeën (Hechtel), ich wil er mijne ieəd op doen (Koersel), ich wil er minen eid op daon (Elen), ich wil er mənen eet op do-in (Alken), ich wil m n eid trop doen (Kanne), ich wil m nen eid trop dun (Tongeren), ich wil m nen eît er op doen (Sint-Lambrechts-Herk), ich wil meme n éèd t rop dun (Millen), ich wil mene eid trop doen (Beverst), ich wil mennen eid trop dun (Groot-Gelmen), ich wil menən eͅid trop duən (Kortessem), ich wil meͅnən äjt troͅp dūn (Kortessem), ich wil mijne eed trop dun (Riksingen), ich wil ter (m)einen eid op doon (Ophoven), ich wil ter mainen ieəd op doen (Nieuwerkerken), ich wil ter menne iet eop doen (Halen), ich wil ter mennen eed op doeën (Heers), ich wil ter mennen ied op doen (Spalbeek), ich wil ter mennen ied(t) op doeən (Stevoort), ich wil tər mənən īd op dūn (Herk-de-Stad), ich wil ər minnen ijd op doen (Rotem), ich wêl mənə êd troͅp dû (dy) (Zichen-Zussen-Bolder), ich wəl mənən êed trop doen (Eigenbilzen), ieͅch ūeͅl ər meͅnən ēͅit oͅp dōn (Opglabbeek), ig doen er mennen ied op (Paal), ig wil do mennen iet op doen (Sint-Truiden), ig wil er miene eid op doon (Bocholt), ig wil minne eed dôên (Ulbeek), ig wil ménen eejt trop doen (Borgloon), ig wil ər mienən eid op doon (Opitter), ik wil er mene ied op doen (Oostham), ik wil meene eed trop doen (Mopertingen), ik wil ter mijnen iet op doen (Spalbeek), iwĭl ər mənənīt ob dun (Sint-Truiden), k wil er m nen ieëd oep doen (Kwaadmechelen), aa = o in tort (Frans)  daa wil ich mienen eed op doen (Rekem), dèr = durf  do dèr ich mennen eiit op doen (Kuringen), do dèr ich mennen eiət op doen (Kuringen), niet zeker  doa doen ich menne eed op (Beverst), əch wel mənəm ɛjt trob dOn (Rekem), zweren: da wil ig zwère (Beverlo), Dao wil ik op zwēre (Genk), do zwèr ich up (Beverlo), doa wil ich op zwèren (Kessenich), doë daar ig op zwèren (Bilzen), dōrop wél ich schwére (Welkenraedt), də darəch əp swierə (Stokkem), ich daar trop zwère (Martenslinde), ich dar zwèren (Niel-bij-As), ich deur er op zwèren (Achel), ich durfer veur zwère (Lanaken), ich dörət tə zwɛ͂rən (Neerpelt), ich wel troͅp zweeirə (Herk-de-Stad), ich wil er op zwère (Kessenich, ... ), ich wil het zwèren (Beverlo), ich wil r op zwēren (Opglabbeek), ich wil t rop zwère (Wellen), ich wil ter op zwēͅrə (Bilzen), ich wil trop zwieeren (Vliermaal), ich wil zweren (Vliermaal), ich zwy(3)̄r (Gelieren/Bret), ich zwèr het (Mal), ichwiltropswɛ̄rə (Martenslinde), ig der trop zwere (Hoeselt), ig wil t nog zwère (Hoeselt), ig wil t rop zwère (Hoeselt), ig wul ter vur zwêren (Beverlo), ik wil er op zweren (Sint-Huibrechts-Lille), ik wil tər op-zwɛ̞rə (Molenbeersel), k wil trop zwe͂re (Vreren), zwair (Peer), əch wel droͅp swērə (Rekem), durf: u = ue in que  dat durf ich zwere (Rekem), dèr = durf  do dèr ich op zwyrɛ (Kuringen), ij scherp  ich door t er op zwijren (Sint-Huibrechts-Hern), ik durf het te zweren  ich dərət zwɛərən (Neerpelt), zwêren: zoals bête  ich wil ter op zwêren (Maaseik) eed [ZND 23 (1937)] || Ik wil er een (of mijn) eed op doen [ZND 23 (1937)] III-3-1