e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q121e plaats=Kaalheide/Onderspekholz

Overzicht

Gevonden: 1168

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
beddenlaken beddoek: bɛt˂dox (Kaalheide/Onderspekholz), bedlaken: bɛtlākə (Kaalheide/Onderspekholz) beddelaken III-2-1
beddenwarmer warmkruik: wɛrmkrūx (Kaalheide/Onderspekholz) bedkruik III-2-1
bedriegen bedriegen: bedrüj’je (Kaalheide/Onderspekholz), zie bedrüj¯je  bedrei’e (Kaalheide/Onderspekholz), bekloten: bekloeë’te (Kaalheide/Onderspekholz), bezeiken: beze’ke (Kaalheide/Onderspekholz), hindergaan: hin’gerjoa’ (Kaalheide/Onderspekholz), kloten: kloeë’te (Kaalheide/Onderspekholz), pfuschen (du.): foe’sje (Kaalheide/Onderspekholz) bedriegen || bedriegen, foppen || knoeien, bedriegen III-1-4
bedrieger bedrieger: bedrei’er (Kaalheide/Onderspekholz), pfusch-broer: foetelaar  foesj’broor (Kaalheide/Onderspekholz), pfuscher (du.): foe’sjer (Kaalheide/Onderspekholz), fü’sjer (Kaalheide/Onderspekholz) bedrieger || knoeier III-1-4
bedroefd bedroefd: bedrufd (Kaalheide/Onderspekholz), droef: druf (Kaalheide/Onderspekholz), treurig: troe’rieg (Kaalheide/Onderspekholz) bedroefd || droevig, triest || treurig III-1-4
bedsprei bedsprei: bɛtšpreͅi̯ (Kaalheide/Onderspekholz), overdeken: øvərdɛkə (Kaalheide/Onderspekholz), sprei: špreͅi̯ (Kaalheide/Onderspekholz) bedsprei || sprei III-2-1
beet, hap hap: Verklw. hepje Iech han zin óp e lekker hepsje  hap (Kaalheide/Onderspekholz), moffel: Iech hü nog jinne móf¯fel jèse Dat is e appetietlieg muffelsje De mam hat ¯t broeëd i muffelsjer jesjneie  móf’fel (Kaalheide/Onderspekholz) hap III-2-3
beetje bij beetje peu peu (fr.): peu a peu (Kaalheide/Onderspekholz) beetje bij beetje III-4-4
beetje, een weinig beetje: bis-je (Kaalheide/Onderspekholz), gedachte: jedan⁄ke (Kaalheide/Onderspekholz), get: jet (Kaalheide/Onderspekholz), idee: iedee⁄ (Kaalheide/Onderspekholz), kiets: kiets (Kaalheide/Onderspekholz), kwantje: kwent⁄sje (Kaalheide/Onderspekholz), liefje: leef⁄je (Kaalheide/Onderspekholz), poesje: puus-je (Kaalheide/Onderspekholz), prietsje: prietsj-je (Kaalheide/Onderspekholz), spiet: sjpiet (Kaalheide/Onderspekholz), weinig, een -: win⁄nieg (Kaalheide/Onderspekholz) beetje, een weinig || geringe hoeveelheid III-4-4
begerig begehrlich (du.): bejier’lieg (Kaalheide/Onderspekholz), gierig: jie’rieg (Kaalheide/Onderspekholz) begerig III-1-4