e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
rukwind biesachtige wind: bis˱ęxtegǝ wentj (Weert), bijs: ən beis (Maastricht), blarenwind: blaorə wint (Loksbergen), boes: boeës (Mheer), bōēs (Doenrade), buus (Pey), ut bōēs (Venlo), boeswind: b ̇ūswenjt (Herten), buf: betöse, stosz  buff (Eupen), buienwind: buienwind (Susteren), buiïge wind: bøjegǝ wint (Gennep), bø̜jegǝ wentj (Weert), de wind giert: de wind gīērt (Venlo), de wind gooit zich op: de weind geujt zich op (Beek), de wind jaagt: de weinjd jeugt (Stein), felle wind: eine fèlle wind (Schimmert), felle weend (Hoeselt), foek: foek (Nieuwstadt), foekwind: foekwindj (Nieuwstadt), forse wind: forsche wink (Mechelen), forse (Maastricht), fosje wink (Welten), heks: is een vissersbenaming  hĕks (Gennep), helle wind: helle wind (Maastricht), helle winjd (Grathem), hellə wentj (Pey), hēllə (Sittard), het boest: ⁄t boest (Born), het gaat het rukken en storen: ⁄t geit met rekken en stoëte (As), hete wind: hette (= honde wind a-achtige zeer open e.  hɛtə went (Kwaadmechelen), hevige wind: hévige wénd (As), hoof: correct overgenomen.  hōēf (Nieuwenhagen), hoos: hoos (Eys), hort: hòrt (Pey), houwmouw: hoimoi (Maasbree), how mow (Wijlre), nne "how-mow (Mheer), #NAME?  huimui (Opglabbeek), huwmuw (Gruitrode), houwvrouw: haovrao (Loksbergen), #NAME?  ⁄n hòwvròw (As), ongelijke wind: ongǝlikǝ wentj (Meijel), ǫngǝlikǝ wentj (Weert), roefel: roefel (Jeuk), ruk: ne rék (Gruitrode), rōk (Weert), ruk (Ophoven), rèùk (Sittard, ... ), rök (Maastricht), ène ruk (Ingber), rukachtige wind: rø̜kęxtegǝ wentj (Weert), rukwind: eine rökwèndj (Sittard), enne rukwiend (Oirlo), enne rökwind (Boekend), rekwend (As, ... ), rōkwindj (Weert), ruk wendj (Born), ruk wient (Venray, ... ), ruk wind (Geulle, ... ), ruk windj (Montfort), ruk winjt (Thorn), ruk-wink (Sevenum), rukwiend (Meerlo, ... ), rukwind (Amby, ... ), rukwindjt (Ophoven), rukwingd (Sevenum, ... ), rukwinjtj (Meijel), rukwink (Eys, ... ), rukwintj (Montfort), rukwīēnd (Tienray), rukwīnd (Meijel), rukwénjtj (Doenrade, ... ), räökwèndj (Echt/Gebroek), rèk wi-jndsj (Bree), rèùkwink (Maasbree), rékwénd (As, ... ), rêukwintj (Kelpen), ròkwindj (Ospel), rôkwind (Venlo), rök wind (Blerick), rök windje (Tungelroy), rök wèèndj (Guttecoven), rökweend (Gronsveld, ... ), rökwentj (Grevenbicht/Papenhoven), rökwijntj (Heel), rökwind (Maastricht, ... ), rökwinde (Venlo), rökwindj (Nunhem, ... ), rökwinjt (Horn), rökwink (Maasbree), rökwint (Maastricht, ... ), rökwintj (Herten (bij Roermond), ... ), rökwīnk (Heerlen), rökwèngel (Buchten), rökwéndj (Susteren), rökwénjt (Susteren), røkwentj (Meijel), røkwint (Kwaadmechelen, ... ), rø̜kwenjt (Neeritter, ... ), rø̜kwentj (Maxet, ... ), rûk windj (Beesel), rəkwindj (Thorn), rəkwinjt (Beesel), ène rukwint (Ingber), éné rŭkwind (Schimmert), (rukwind). (t geit met rekken en stoëte)  rekwend (As), ö van löss.  rökwindj (Ell, ... ), steekwind: stęǝkwint (Leunen), stoomwind: stoomwink (Velden), stoot: sjtoeët (Waubach), sjtoot (Swalmen), sjtwat (Geulle), stoet (Heer, ... ), stoot (Hoeselt), stoët (Beesel, ... ), stōēt (As), stuət (Kwaadmechelen), stūūt (Opglabbeek), une stoet (Itteren, ... ), ène stoeĕt (Ingber), ⁄ne stoet (Caberg), (sjtoeze).  sjtoes (Sittard), stootwind: sjtōēs wéntj (Nieuwstadt, ... ), stoatwintj (Stevensweert), stoetwind (Maastricht, ... ), stoeét wind (Gulpen), stootwind (Oirsbeek), stōētwénd (As), stūūtwénd (Opglabbeek), stūtwentj (Meijel), ⁄n sjtoes wendj (Sittard), ⁄ne sjtoes wèntj (Geleen), (sjtoeswénj).  sjtoeswénjt (Sittard), stroef: sjtroef (Sweikhuizen), sjtrōēf (Oirsbeek, ... ), strovenwind: strūǝvǝwint (Lummen), stuif: sjtoef (Schinnen), sjtōēf (Schinnen, ... ), stōef (Heerlerbaan/Kaumer), m.  štuf (Eys), stuifwind: ing sjtoeëf wink (Kerkrade), inne sjtoef wink (Heerlen, ... ), inne sjtoefwink (Kunrade), inne sjtōēf wink (Hoensbroek), ne sjtoef wènjd (Schinnen), sjtoef wind (Bunde), sjtoef winjd (Schinnen), sjtoēf windj (Ten-Esschen/Weustenrade, ... ), sjtōēf wint (Valkenburg), sjtōēf wéntj (Amstenrade), sjtōēfwind (Klimmen), stoef weend (Noorbeek, ... ), stoef wind (Wijlre), stoêf wink (Heerlerbaan/Kaumer), stòèf wink (Simpelveld), énnə sjtōēf wīnk (Heerlen), ənnə sjtroef wintj (Wijnandsrade), ənə sjtōēf winjt (Brunssum), ⁄ne sjtoef wind (Klimmen), m.  štuf weŋk (Eys), stuwende wind: stuwǝndǝ, stuʔǝnde went (Tessenderlo), stuwer: sjtoewər (Tegelen), trek: une trek (Itteren), trekwind: treikwindj (Posterholt), trekwend (Jeuk), trekwink (Waubach), trèk winjt (Roermond), trèkwèntj (Doenrade), trékwint (Schimmert), (kort uitgesproken).  einə tréék-wint (Schimmert), vlaag: vlaag (Amby), vløͅg (Amby), (= rukwind). (sjrikkelijke vloage waide euver het veld)  vloag (Amby), waaiwind: wejwind (Maastricht), wind bet horten: went˱ bɛ hǫrtǝ (Lummen), wind met buien: wint mɛt˱ bø̜jǝ (Kaulille), wind met stroven: wind met stroven (Paal), windhoos: wendhoos (Neeroeteren), windhoos (Loksbergen), wīēnd-hoos (Gennep), windstoot: eine wejndsjtoeat (Geleen), eine wind sjtoeat (Geulle, ... ), eine wèndjsjtoot (Sittard), einə wint-sjtoaot (Schimmert), ingə weenksjtôes (Simpelveld), inne winkschtout (Waubach), weend stoeëd (Noorbeek, ... ), weendstōēt (Maastricht), weindsjtoat (Beek), weinjd staot (Stein), wi-jndsjstuut (Bree), wiendstoeët (Castenray, ... ), wiendstoët (Oirlo), wient stoeêt (Venray), wind sjtaut (Schimmert), wind stoêt (Blerick), windj stoot (Montfort), windj-stuut (Ospel), windj-stôôt (Nunhem), windjsjt sjtôet (Reuver), windjsjtoet (Reuver), windjsjtoot (Posterholt, ... ), windjstoat (Thorn), windjstoet (Weert), windjstōēet (Tungelroy), windsjtoot (Vlodrop), windsjtoët (Klimmen), windstoet (Maastricht, ... ), windstoete (Maastricht), windstoeét (Gulpen), windstoot (Maastricht, ... ), windstoêt (Boekend), windstoët (Venlo), windsto͂et (Velden), windstôet (Venlo), winjs stôêt (Meijel), winjt stoot (Thorn), winjtjstôet (Meijel), winjtsjtŏĕët (Beesel), winjtstoeat (Horn), wink sjtos (Vaals, ... ), wink stoet (Vijlen), wink-stōēt (Sevenum), winksjtoeës (Kerkrade), winksjtoeəs (Simpelveld), winkstoet (Eys, ... ), winkstōēt (Maasbree), winkstŏĕët (Nieuwenhagen), wint stoete (Ubachsberg), wintj sjtoot (Kapel-in-t-Zand), wintjsjtoeët (Herten (bij Roermond)), wintjsjtoeət (Wijnandsrade), wintjstoot (Montfort), wintsjtoeat (Hulsberg), wintsjtwoət (Schimmert), wintstoet (Maastricht), wintstôêt (Venlo), wīēnd-stoot (Gennep), wīēndstōēët (Tienray), wīndstoeit (Meijel), wīntstoet (Maastricht), wèndjstoat (Echt/Gebroek), wèndjstóat (Buchten), wèndjstóót (Stein, ... ), wèèndj sjtoat (Guttecoven), wéndjsjtoët (Susteren), wéndjsjtŏĕat (Sweikhuizen), wénjtsjtòòwt (Susteren), wéntjschtued (Merkelbeek, ... ), w‧indjstoea.t (Montfort), éné windstáŏt (Schimmert), ənə wintjstjôêt (Haelen, ... ), ənə wintjstôêt (Haelen, ... ), ⁄ne windjstöat (Lutterade), ⁄ne windstoet (Maastricht), (naslag a).  wintjsjtôêt (Horn), (wénjtsjtoeze).  wénjtsjtoes (Sittard), windvlaag: wink vlaeg (Tegelen) Een ongelijke, stotende wind. [N O, 9e] || hard waaien [boezen] [N 22 (1963)] || harde wind || rukwind [ZND 13 (1925)] || rukwind, plotselinge, felle wind [trekwind, snuk wind, strobatie] [N 81 (1980)] || rukwind, windvlaag || soorten winden [ZND 13 (1925)], [ZND m] || waaien [N 22 (1963)] || wind die plotseling uit n andere richting komt [SGV (1914)] || windstoot, plotseling heftige wind || windstoot, ruk of stoot van de wind [hort, buis] [N 81 (1980)] II-3, III-4-4