e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
smakken bletsen: blètsjə (Kerkrade), klatsen: klatsje (Simpelveld), knatsen: kna.tšə (Eys), knatsche (Gulpen), knatsje (Wijlre), knatsë (Tongeren), knàtsje (Nieuwenhagen), knàtsjə (Sittard), binnensmonds  kn‧atšə (Ingber), knetsen: knéjtsjə (Roermond), streepje naar links op de eerste swa  knətsjə (Heerlerbaan/Kaumer), kwepsen: kwøpšə (Teuven), kwetsen: kwètsjə (Pey), matsen: matsje (Kerkrade), matsjə (Susteren), mètsjə (Valkenburg), metsen: metsje (Susteren), platsen: platsje (Heerlerbaan/Kaumer), pletsen: plets’je (Bleijerheide, ... ), plètsjə (Simpelveld), smakken: schmakke (Buchten, ... ), schmakken (Heerlerbaan/Kaumer), sjmakke (Guttecoven, ... ), sjmakkə (Meers, ... ), sjmàkke (Nieuwenhagen), sjmàkkə (Grevenbicht/Papenhoven, ... ), sjmàkə (Simpelveld), smakke (Echt/Gebroek, ... ), smakken (Kesseleik, ... ), smakkə (Leopoldsburg, ... ), smākke (As), smàkke (Pey), smàkkə (Maastricht), smákke (Ell, ... ), smäʔən (Lommel), onbeschoft  smakken (Meijel), Sjmak nit zoeë bij ¯t èse  sjmak’ke (Bleijerheide, ... ), Sjmakke bie ?t aeten is taenge de pooletès: smakkend eten is onbehoorlijk  sjmakke (Sittard), vroeger smedzje  smakkə (Caberg), smatsen: sjmatsche (Sittard), sjmatsje (Geulle, ... ), sjmàtsche (Lutterade), sjmátsə (Heerlen), smatsen (Grevenbicht/Papenhoven, ... ), smatsje (Stokkem), smatsə (Meeswijk), smàtsjən (Urmond), smàtsə (Maastricht), smátsjə (Grevenbicht/Papenhoven), smekkelen: Zitj toch neet te smekkele aan taofel  smekkele (Altweert, ... ), smekken: schmekke (Buchten, ... ), schmekken (Neeroeteren), schmèkkə (Horn), schmékke (Buggenum), schmékkə (Simpelveld), schmêkkə (Schimmert), sjmecke (Sittard), sjmekke (Geleen, ... ), sjmekken (Brunssum), sjmekkə (Beesel, ... ), sjmèkke (Beek), sjmèkkə (Doenrade, ... ), sjmékke (Asselt, ... ), sjmékken (Roermond), sjmékkə (Heel, ... ), smek neet (Thorn), smekke (Altweert, ... ), smekke met eate (Blerick), smekken (Gennep, ... ), smekkə (Echt/Gebroek, ... ), smikkə (Maastricht), smèkke (Gruitrode, ... ), smèkken (Hamont), smèkkə (Gennep, ... ), smékke (Sevenum, ... ), smékkə (Tegelen), smêkke (Bilzen), sm‧ekkə (Kelpen), sm‧ɛ̄kə (Neeroeteren), pet  sjmekke (Neer), smekken  smèkka (Meijel), smekkeren: sjmekkere (Herten (bij Roermond)), smèkkərə (Venlo), smetselen: sjmetsjele (Geulle), smetsen: chmètche (Itteren), s-jmets-je (Schinveld), schmetse (Heerlen), schmetsje (Buchten, ... ), schmètsche (Amby), sjmetse (Gronsveld, ... ), sjmetsje (Beek, ... ), sjmetsjə (Amstenrade, ... ), sjmetsə (Sint-Geertruid), sjmētsjə (Maastricht), sjmĕtsə (Maastricht), sjmètche (Itteren), sjmètse (Merkelbeek), sjmètsje (Lutterade), sjmètsjə (Geleen, ... ), sjmètsə (Hulsberg, ... ), sjmètzə (Heugem, ... ), sjmèt⁄sə (Brunssum), sjmétsjé (Doenrade), sjmétsjə (Nuth/Aalbeek, ... ), sjmétsə (Epen), sjmétze (Geleen), sjmétzjə (Jabeek), sjmétzə (Klimmen), smedse (Gulpen), smetchen (Bunde), smetsche (Susteren), smetse (Eys, ... ), smetsele (Genk), smetsje (Oirsbeek), smetsjen (Born, ... ), smetsjə (Meers), smetsə (Vlijtingen), smetzen (Eksel), smētse (As, ... ), smeͅtsə (Kwaadmechelen), smètsjen (Stein), smètsjə (Rekem), smètsə (Loksbergen), šmɛ.tsə (Ingber), šmɛtšə (Sittard), zjmètzə (Maastricht), aon taofel smetse, dat deit me neet, dat zien gein manere  smetse (Maastricht), arch.  smetse (Maastricht) hoorbaar eten [N 80 (1980)] || knagend en luidruchtig fruit eten || met de tong of de lippen klappen bij het eten en drinken || met de tong smakken || smakken || smakken bij het eten || smakken, bij het eten met de lippen of tong een klappend geluid maken || smakken, bij het eten met de mond een onbeleefd smakkend geluid maken || smakken, een klappend geluid maken met de lippen of de tong tijdens het eten of drinken || smakken; Hoe noemt U: Hoorbaar eten, een klappend geluid maken met de lippen of de tong bij het eten (smakken, smekken, smiksen) [N 80 (1980)] || smakkend onbehoorlijk eten III-2-3