e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
brandhout aanmaakhout: aanmaakholt (Blerick), aanmaakhout (Echt/Gebroek, ... ), amaakhoot (Schaesberg), aonmaakhout (Maastricht), ánmākhōlt (Gennep, ... ), (klein: voor de aanmaak).  ànmaakhoalt (Venray), schânse huuëre bij \'t ánmaakhaolt  ánmaakhaolt (Castenray, ... ), aanmaakhoutjes: aanmaakhöltjes (Kessel), ánmākhø͂ͅltjəs (Gennep, ... ), bernhout: bɛ̄rhōt (Eupen, ... ), bernhoutjes: bɛ̄rhøͅltjəs (Eupen, ... ), blokjeren: bløͅksjərə (Vaals), blokken: bløͅk (Lanaken, ... ), brand: brand (Sint-Huibrechts-Lille), brandj (Horn, ... ), brant (Maastricht, ... ), brantj (Asenray/Maalbroek, ... ), brandhout: bēͅənhōͅ.t (Aalst-bij-St.-Truiden, ... ), biəŋhout (Tongeren), bi̯anhōt (Kortessem, ... ), bi̯anhoͅu̯t (\'s-Herenelderen), bi̯ānhōt (Diepenbeek, ... ), bi̯āənhoət (Gutshoven, ... ), bi̯a͂.nhoͅu̯ət (Wellen, ... ), bja.nhouət (Wellen), bjanhout (Millen, ... ), bjanhoͅu̯t (\'s-Herenelderen), bra:ntho.t (Lanaken), braand-haot (Noorbeek, ... ), braandhaalt (Gennep), braandhoit (Werm), braandhoot (Veldwezelt), braandhout (Beverst, ... ), braanthoot (Vroenhoven), braanthout (Lanaken), braindjhout (Ospel), brandhād (Oostham), brandholt (Afferden, ... ), brandhoot (Bilzen, ... ), brandhout (Amby, ... ), brandhoät (Eijsden), brandjhoot (Doenrade), brandjhoou̯t (Swalmen), brandjhout (Beesel, ... ), brandout (Eisden, ... ), branduit (Opglabbeek), brangdhout (Sevenum), brangkhoot (Vijlen), brangkhout (Baarlo), brangthout (Helden/Everlo), branjdhout (Sint-Odiliënberg), branjdjhout (Schinveld), branjthout (Sint-Odiliënberg, ... ), branjthoͅu̯t (Obbicht, ... ), branjtjhoͅu̯t (Schinveld), brankholt (Steyl), brankhoot (Heerlen, ... ), brankhoots (Haanrade, ... ), brankhout (Baarlo, ... ), branktholt (Velden), brankthout (Maasbree), branōͅt (Sint-Truiden, ... ), brant(h)ōͅt (Sint-Truiden, ... ), brant(h)ø.yt (Opglabbeek), brantaut (Maaseik), branthaat (Peer), branthāt (Oostham, ... ), brantheut (Linde), branthoit (Beringen), brantholt (Afferden, ... ), branthowt (Hamont), branthōt (Beringen, ... ), branthōͅt (Eigenbilzen, ... ), branthoͅlt (Arcen, ... ), branthoͅu̯t (Amby, ... ), branthuiet (Opoeteren), branthuit (Opglabbeek), branthø&#x0304t (Peer, ... ), branthøͅi̯t (Opglabbeek, ... ), branthøͅi̯ət (Opoeteren, ... ), brantjhoot (Brunssum, ... ), brantjhout (Beegden, ... ), brantjhōt (Brunssum, ... ), brantjhōət (Swalmen), brantjhoͅu̯t (Beegden, ... ), brantjout (Puth), brantjoͅu̯t (Puth), brantout (Maaseik), brantōͅt (Sint-Truiden), brantōͅu̯t (Boorsem, ... ), brantoͅu̯t (Eisden, ... ), braŋkhōt (Rimburg, ... ), braŋkhōts (Simpelveld), braŋkhoͅlt (Steyl, ... ), braŋkhoͅu̯t (Baarlo, ... ), braŋkthoͅu̯t (Maasbree), braŋthoͅu̯t (Helden/Everlo, ... ), brāndhāld (Lottum), brāndholt (Heijen, ... ), brāndhout (Horst, ... ), brāntholt (Heijen, ... ), brānthōlt (Blitterswijck, ... ), brānthōt (Vroenhoven, ... ), brānthōͅt (Werm, ... ), brānthoͅlt (Meerlo, ... ), brānthoͅu̯.t (Gronsveld), brānthoͅu̯t (Beverst, ... ), brāntout (Geistingen), brāntoͅu̯t (Maaseik, ... ), brejnhōt (Welkenraedt), brenjthout (Obbicht), broanhoot (Paal), brōͅnhōt (Paal, ... ), brààndhout (Maastricht), brândhout (Weert), brênhoot (Mechelen), brɛnhōͅts (Eynatten), bɛ̄rhoot (Eupen), braandhout kappe Ze verkochte aon de deur braandhout Braandhout veur de hèl  brandhout (Maastricht), brandhoutjes: bɛ̄rhøͅltjə (Eupen), brenhout: brenhoot (Heerlen), brenhout (Puth), breͅnhōt (Welkenraedt, ... ), brɛnhōt (Mechelen), dunhout: dinhoot (Bilzen), dun hout (Bocholt, ... ), faseel: fasēl (Gennep, ... ), fəsēl (Gennep, ... ), fijn hout: fien hout (Boorsem, ... ), fin hout (Maaseik), finkelhout: (smal).  vinkəlhòut (As), gekapt hout: gekaptj hout (Kessenich), gekellerd: gəkɛlərt (Guigoven, ... ), gekliefd hout: gekleefd hout (Elen), gelachter: glātər (Eupen), gelachterhout: glātərhōt (Welkenraedt, ... ), glātərhoͅu̯t (Eupen), gla͂.tərho͂u̯.t (Eupen, ... ), gəlātərhoət (Mheer, ... ), jəlātərhōt (Kelmis, ... ), haardvuurhout: (40-50 cm.).  haartveerhòut (As), hakhout: hakhoot (Heerlen), hout: hoat (Overrepen), hoot (Koningsbosch, ... ), hōt (Welkenraedt, ... ), hōət (Gutshoven), hout voor de stoof: hout veur de sjtoef (Posterholt), hout voor te branden: haut vur te branne (Sint-Truiden), houtblokken: houtblŭk (Schimmert), kachelhout: kachelhaolt (Castenray), kachelhout (Weert), kaggel-hoots (Vijlen), kachelhoutjes: kachelhuitsjes (Maastricht), kaxəlhø͂ͅltjə (Gennep, ... ), káchelhäöltje (Castenray, ... ), kapsel: kepsel (Bilzen, ... ), keͅpsəl (Bilzen, ... ), kɛpsəl (Grote-Brogel, ... ), klampen: klampə (Houthalen, ... ), klampən (Eksel, ... ), klampjes: klɛmkəs (Houthalen, ... ), klɛmpkəs (Overpelt, ... ), klein hout: klāən hāt (Oostham, ... ), klee-hoot (Schaesberg), klē hōt (Kelmis, ... ), kleͅi̯n hāt (Beverlo, ... ), kleͅi̯nhōt (Mal, ... ), kleͅn hōt (Beringen, ... ), klein vinkelhout: klein finkelhout (Sint-Truiden), kleine stekjes: klein stekskes (Helchteren), kleinhout: klain hoot (Mopertingen), klaənhaat (Oostham), klee hoot (Kelmis, ... ), kleen hoot (Lummen), kleen hout (Sint-Huibrechts-Lille, ... ), kleenhoot (Bilzen), kleeënhóó.t (Zonhoven, ... ), klein hoot (Mal, ... ), klein hout (Kerkom, ... ), klein out (Vucht), kleinhaat (Beverlo), kleinhoot (Eigenbilzen, ... ), kleinhout (Lanaken), klen hoot (Beringen), klen hout (Hamont), klomp: klomp (Houthalen), klompen: klompe (Hechtel), kloumpə (Lummen), klou̯mpə (Lummen, ... ), klumpən (Beverlo, ... ), Blokken \'staofhout\' voor de kachel.  kloimpe (Hechtel), klompjes: klemkəs (Houthalen), klumkes (Heppen, ... ), klumpkes (Koersel, ... ), klymkəs (Beverlo), klømkəs (Beringen, ... ), klømpkəns (Beverlo, ... ), klɛmpkəs (Houthalen), klompen  klømpkəs (Beverlo, ... ), klotjes: klutkes (Baarlo), klotsjes: klutskes (Baarlo), klötskes (Maasbree, ... ), klötskus (Boekend), kløͅtskəs (Tegelen), kluppeltjes: kluppelkes (Peer), knab: knab (Bree), klein gezaagd brandhout  knab (Bree), knabben: knab (Genk), knabbe (Bree, ... ), knabben (Bocholt, ... ), knabə (Bree, ... ), knabən (Eksel), knap (As, ... ), knep (Nederweert), Dik.  knabben (Maasmechelen), knabhout: knephout (Nederweert), knabjes: knepke (Neerglabbeek), knephout: kneͅphoͅu̯t (Nederweert), knoes: zware houtblok, in de winter als brandstof gebruikt  kn‧us (s-Gravenvoeren), knoesthout: knushōt (Sint-Huibrechts-Hern, ... ), knotsen: knoͅtsə (Bilzen, ... ), knotshout: knoͅtshōt (Sint-Huibrechts-Hern, ... ), knuul: knuul (Banholt), dik stuk brandhout  knuul (Mheer), zware houtblok, in de winter als brandstof gebruikt  kn‧yl (s-Gravenvoeren, ... ), kort hout: kort hout (Geistingen), krik: krik (Molenbeersel), krophout: kroͅphōt (Bilzen, ... ), meterhout: mātərhōͅt (Kortessem, ... ), meterhout (Beverst, ... ), metershout (Kanne, ... ), mēi̯tərhōt (Diepenbeek, ... ), mēi̯tərōt (Hasselt, ... ), mēi̯ətərhōt (Herk-de-Stad, ... ), mētərhoat (Nieuwerkerken, ... ), mētərhōt (Genk, ... ), mētərhōͅt (Genoelselderen, ... ), mētərhoͅu̯t (Lanaken, ... ), mēͅtərhāt (Lommel, ... ), mēͅtərhōt (Wellen, ... ), meͅi̯tərhōͅt (Kortessem, ... ), meͅi̯ətərhōt (Vliermaalroot, ... ), meͅtərhōt (Gelieren/Bret, ... ), meͅtərhōͅt (Genk, ... ), meͅtərhoͅu̯t (Diepenbeek, ... ), Zo wordt het weleens genoemd.  méétərhout (As), metershout: mētərshōt (Riksingen, ... ), mijnhout: mienhout (Dilsen), ovenhout: u̯ōvəhōt (Zichen-Zussen-Bolder, ... ), poestjes: puusjes (Castenray, ... ), prengelen: prɛŋkələn (Neeroeteren, ... ), rijshout: reishout (Lanaken), reͅi̯shoͅu̯t (Lanaken, ... ), schijnklotsjes: sjien-klökskes (Tegelen), sleunsel: sleunsel (Hechtel), spaantjes: spenkəs (Vliermaalroot), speͅnkəs (Vliermaalroot, ... ), spaken: spau̯kə (Maaseik, ... ), spōͅkə (Lanaken, ... ), spōͅkən (Eigenbilzen, ... ), spalken: spalken (Gelieren/Bret, ... ), spalkə (Lanaken, ... ), spaləkə (Weert, ... ), spōͅkə (Lanaken), (1 m. lang).  spalkə (As), spanen: spenen (\'s-Herenelderen, ... ), spēnə (Hoeselt, ... ), spillen: spelə (Kortessem, ... ), sprokkelhout: sproͅkəlhoͅu̯t (Bree), stekjes: stɛkskəs (Helchteren, ... ), stekken: stekker (Kleine-Brogel), stekker: stɛkər (Kleine-Brogel, ... ), stompen: stø&#x0304mp (Koninksem, ... ), stoofbrand: stoͅəvbrant (Opglabbeek), stoofhoot: sto:fha:t (Lommel, ... ), stofhāt (Oostham), stofhot (Beringen, ... ), stofhout (Sint-Lambrechts-Herk), stoofhoot (Beringen, ... ), stoofhout (Hamont, ... ), stoofhuit (Tessenderlo), stoufhoot (Sint-Truiden), stoufhout (Stevoort), [sic]  stok.kha:t (Lommel), stookheut (Tessenderlo), \"o\"is kort.  stoofhôìt (Hechtel), \'hout\' uitgesproken zoals het Eng. \'horse\'.  stoofhout (Houthalen), Om te stoken.  staofhaot (Hechtel), stoofhout: staofhout (Dilsen), stoafhout (s-Herenelderen), stoafhuit (As, ... ), stofhōͅu̯t (Overpelt), stoifhoit (Werm), stoofhaat (Beverlo, ... ), stoofhoat (Mechelen-Bovelingen), stoofhoot (Beringen, ... ), stoofhooət (Kuringen), stoofhote (Hechtel), stoofhout (Berg, ... ), stoofhowt (Hamont), stoofhuit (Schoot), stoofhóó.t (Zonhoven, ... ), stoufhoot (Sint-Truiden), stoufhout (Stevoort), stou̯əfhōt (Herk-de-Stad, ... ), stoəfhoot (Loksbergen), stōfhāt (Beverlo, ... ), stōfhōt (Beringen, ... ), stōfhōət (Herk-de-Stad, ... ), stōfhōͅtə (Hechtel, ... ), stōfhoͅu̯t (Hamont, ... ), stōfhoͅət (Neerpelt, ... ), stōͅfhōͅt (Werm, ... ), stoͅəvhøͅi̯t (Opglabbeek), stu̯oͅfhōu̯t (Kinrooi), støfhōt (Schulen, ... ), støくhōt (Schulen), stoofklampen: stoofklaampen (Overpelt), stoofknabben: stoofknabe (Genk), stovknabə (Bree), stōfknabə (Gelieren/Bret, ... ), stoofknabbetjes: stōͅfknɛpkəs (Opitter, ... ), stoofknabjes: stoafknepkes (Opitter), stookhout: sjtŏəkhōōt (Nieuwenhagen), steu.khoa.t (Hasselt), stookhaolt (Castenray), stookheut (Tessenderlo), stookhoet (Tessenderlo), stookhoot (Zonhoven), stookhout (Genk, ... ), stōkhāt (Heppen, ... ), stōkhōͅt (Zonhoven, ... ), stōkhoͅət (Neerpelt, ... ), stōkhø͂ͅt (Tessenderlo, ... ), stōͅk˂hoͅu̯t (\'s-Herenelderen, ... ), stuəkoͅu̯t (Maaseik), stu̯økhoͅt (Riemst), stwøkho.t (Riemst), styəkhøͅət (Opglabbeek, ... ), (groot).  stookhoalt (Venray), stookknabben: stouknabə (Bree), stooksel: sjtoeëksel (Heel), stoeksel (Bocholt), stoksəl (Lommel), stooksel (Eksel, ... ), stuksəl (Overpelt), stūksəl (Bocholt, ... ), støksəl (Overpelt), Dun hout, dennennaalden enz. om de kachel aan te maken.  staoksel (Hechtel), vinkelhout: fainkelhoot (Mettekoven), feenkelhooət (Gelinden, ... ), feenkelhout (Koninksem), feenkelhoət (Heers), feinkelhoot (Borgloon), feinkelhout (Wellen, ... ), feinkelhoət (Gutshoven), feinkəlhoet (Aalst-bij-St.-Truiden), fenkelho(o)t (Montenaken), fenkelho:ət (Boekhout), fenkelhoat (Heers, ... ), fenkelhoot (Boekhout, ... ), fenkelhout (Hoepertingen, ... ), fenkelhōt (Gelinden), fenkəlhōͅ.t (Hasselt, ... ), fenkəlhōͅt (Aalst-bij-St.-Truiden), feuinkelhoit (Banholt), feunkelhout (Tongeren), feŋkəlhou̯ət (Ulbeek, ... ), feŋkəlhoət (Ulbeek, ... ), feŋkəlhōt (Diepenbeek, ... ), feŋkəlhōət (Kuringen, ... ), feŋkəlhōͅt (Heers, ... ), feŋkəlhoͅu̯t (Beverst, ... ), fēŋkəlhoət (Heers), fēŋkəlhoͅu̯t (Koninksem, ... ), fēəkəlhōͅt (Engelmanshoven), fēͅi̯ŋkəlu(u̯)ət (Hoepertingen, ... ), fēͅŋkəlhōt (Mettekoven, ... ), feͅi̯.ŋkəlhōͅ.t (Borgloon, ... ), feͅi̯nkəlhoͅu̯t (Veulen), feͅi̯ŋkəlhoͅu̯t (Wellen, ... ), feͅi̯əŋkəlhoət (Gutshoven, ... ), feͅŋkəlhōt (Wellen, ... ), feͅŋkəlhōͅ.t (Aalst-bij-St.-Truiden, ... ), fi.nkelhóó.t (Zonhoven), fienkelhoat (Wellen), fijnkelhoat (Heers), finkelhaut (Kortessem), finkelhoat (Hasselt), finkelhoot (Beverst, ... ), finkelhooət (Borgloon, ... ), finkelhout (Berlingen, ... ), finkelhoət (Kuringen, ... ), finkelhuit (Sint-Lambrechts-Herk), finkelhôt (Hasselt), finkeloot (Hasselt, ... ), finkelōōt (Sint-Truiden), finkelōͅt (Sint-Truiden), fiŋkəlhoat (Nieuwerkerken, ... ), fiŋkəlhōt (Hasselt, ... ), fiŋkəlhōət (Stevoort, ... ), fiŋkəlhōͅt (Kortessem, ... ), fiŋkəlōət (Diepenbeek, ... ), fiŋkəlōͅt (Hasselt, ... ), fonkelhoot (Genoelselderen, ... ), fonkelhout (Berg, ... ), foonkelhoot (Genoelselderen), funkelhout (Heer, ... ), fè.nkelhóó.t (Zonhoven), fønkelhoot (Sint-Pieters-Voeren), fønkelhout (Koninksem), fønkelhōt (Sint-Huibrechts-Hern), fɛi(j)nkəlho(ə)t (Gelinden), veinkelhoot (Rekem), veunkelhaat (Zichen-Zussen-Bolder), veunkelhoot (Kanne, ... ), veunkelhout (Rekem), veŋkəlhōt (Gelieren/Bret, ... ), veŋkəlhoͅu̯t (Borlo, ... ), veŋkəlhøt (Neerglabbeek, ... ), veŋkəlhøͅi̯t (Meeuwen, ... ), veŋkəlhøͅi̯ət (Opoeteren, ... ), veͅi̯ŋkəlhoͅu̯t (Rekem, ... ), vi.ŋkəlhø.yt (Opitter), vinkelhoot (Gelieren/Bret, ... ), vinkelhout (Bocholt, ... ), vinkelhuit (Meeuwen, ... ), vinkelhut (Neerglabbeek), vinkeluit (Bree), vinkenhoot (Genk), vinkəlho:t (Genk), viŋkəlhōt (Schulen, ... ), viŋkəlhuit (Opglabbeek), viŋkəlhø.yit (Bree), viŋkəluit (Dorne), voenkelhoət (Beverst), voenkelhuit (Opglabbeek), vonkelhoot (Eigenbilzen, ... ), vonkelhout (Vlijtingen), voonkelhoot (Vroenhoven), voonkelhout (Val-Meer, ... ), vunkelhaot (Banholt, ... ), vunkelhoot (Amby, ... ), vunkelhout (Berg-en-Terblijt, ... ), vunkeloot (Bilzen), vunkelout (Dilsen, ... ), vuunkelhout (Elen), vynkelout (Maaseik), vynkəloͅ.ut (Boorsem), vöŋkəlhôt (Montzen), vøŋkehout (Eisden), vøŋkelhout (Lanaken, ... ), vø̄.ŋkəlhōͅ.t (s-Gravenvoeren, ... ), vøͅ.ŋkəlhou.t (Eupen), Este neet oppast, dan maak ich vinkelhuit van dich: kijk maar uit, of ik zal je eens duchtig de les spellen  vinkelhuit (As, ... ), Finkelhout Fi.nkelhóó.t mao.ke  fè.nkelhóó.t (Zonhoven), i.e. vinkelhout.  vinkeluit (Bree), sprokkelhout  vunkelhout (Maastricht), vinkenhout: veŋkənhōͅt (Genk, ... ), vonkelhout: feunkelhout (Tongeren), foͅŋkəlhōt (Genoelselderen, ... ), foͅŋkəlhoͅu̯t (\'s-Herenelderen, ... ), funkelhoot (Doenrade), funkelhout (Nieuwstadt, ... ), fönkelhout (Guttecoven), fø&#x0304kəlhōt (Mielen-boven-Aalst, ... ), fø&#x0304ŋkəlhoət (Mheer, ... ), fø&#x0304ŋkəlhoͅu̯t (Tongeren, ... ), føŋkəlhout (Tongeren, ... ), føŋkəlhōt (Sint-Huibrechts-Hern, ... ), føŋkəlhoͅu̯t (Heer, ... ), føŋkəloͅu̯t (Rekem), føͅŋkəlhoͅu̯t (Eupen), veunkelhoüt (Gronsveld), vōŋkəlhōͅu̯t (Amby, ... ), vōŋkəlhoͅu̯t (Val-Meer, ... ), voͅŋkəlhōt (Veldwezelt, ... ), voͅŋkəlhōͅt (Eigenbilzen, ... ), vunkelhoot (Heerlen), vunkelhoots (Kerkrade), vunkelhout (Dilsen, ... ), vuŋkəlhōͅt (Martenslinde, ... ), vuŋkəlhøͅi̯t (Opglabbeek, ... ), vy(3)̄ŋkəlhoͅu̯t (Kanne, ... ), vyŋkəlōͅu̯t (Boorsem, ... ), vyŋkəloͅu̯t (Maaseik, ... ), vø&#x0304.ŋkəlhōͅ.t (\'s-Gravenvoeren, ... ), vø&#x0304ŋkəlhōt (Mal, ... ), vø&#x0304ŋkəlhōət (Riemst, ... ), vø&#x0304ŋkəlhoͅu̯t (Rekem, ... ), vø.ŋkəlhau̯t (Molenbeersel, ... ), vø.ŋkəlho.u̯t (Opgrimbie, ... ), vønkəlhout (Kinrooi), vøŋkəlau̯t (Stokkem), vøŋkəlhōt (Heerlen), vøŋkəlhōts (Bleijerheide, ... ), vøŋkəlhoͅu̯t (Amby, ... ), vøŋkəlo.ut (Maaseik), vøŋkəloͅu̯t (Meeswijk), vø͂ͅŋkəlhōət (Beverst, ... ), vøͅŋkəlhōͅt (Rosmeer, ... ), vøͅŋkəlhoͅu̯t (Veldwezelt, ... ), v‧øͅŋkəlho͂u̯.t (Eupen, ... ), Dun.  vunkelhout (Maasmechelen), Het is gekloofd (dikker) hout  vøŋkəlhoͅu̯t (Herten (bij Roermond)), Klemtoon op \'voon\'.  voonkelhoot (Vroenhoven), vonkelhout  fúnkëlhòut (Tongeren), voor de kachel; schansen voor de bakoven  vøŋkəlhoͅu̯t (Guttecoven), vonkelstek: vunkelsjtek (Geleen), vonkenhout: vøŋkəhoͅu̯t (Eisden, ... ), wishout: weshāt (Beverlo, ... ), weshōt (Paal, ... ), weshoͅu̯t (Halen, ... ), wishout (Halen) [Lk 02 (1953] [Lk 02 (1953)] [SGV (1914)] [ZND 01 (1922)] [ZND 22 (1936)] [ZND 48 (1954)] [ZND m] [ZND m](bos) kort dik stookhout || aanmaakhout || aanmaakhout voor fornuis of kachel || aanmaakhout, kleine stukjes hout om een vuur aan te steken || aanmaakhoutje || aanmaakhoutje, kachelhoutje || brandhout [SGV (1914)], [ZND 01 (1922)] || brandhout (in brokjes) [ZND B1 (1940sq)] || Brandhout voor de kachel [ZND 48 (1954)] || brandhout, aanmaakhout || brandhout, kachelhout || brandhout; klein hout voor de kachel [ZND 22 (1936)] || fijn hout waarmee men de stoof aansteekt || fijngehakt brandhout || gekloofd hout || hakhout || Hoe noemt u het brandhout voor de kachel? (brandhout, stoofhout, kapittelhout) [N 104 (2000)] || Hoe noemt u: de houtsortering die ongeschikt is voor andere doeleinden dan brandstof [N 75 (1975)] || Hoe noemt u: gekloofd brandhout, meestal 1 oude el lang (verceelhout?) [N 75 (1975)] || Hoe noemt u: gekloven, geschild akkermaalshout, bestemd voor brandhout (talhout, blokkeel, stek?) [N 75 (1975)] || Hoe noemt u: houtsortering, 1/3 van de lengte van honderdhout bij dezelfde dikte (kachelhout: 1000 stuks = 0,888 m3, 1125 stuks = 1 m3?) [N 75 (1975)] || hout om op te stoken || hout van begrensde dikte, van één meter lang en per stère verkocht || kachelhout || kachelhoutjes || kachelklaar brandhout || Klafterholz || klein hout om de kachel aan te maken || klein stuk brandhout || kleingehakt brandhout || kleinhout || kort stukjes stam dienend als brandhout in de kachel of het fornuis || op maat gezaagd kachelhout || snipperhout (brandhout) || sprokkelhout om er de kachel mee aan te maken || stoofhout || stookhout || stooksel, wat gestookt kan worden, inz. brandhout || stuk (meestal gezaagd) hout als brandstof || stuk brandhout || stuk stoofhout || stukken brandhout || tot brandhout gekapt hout || verzamelnaam voor kachelhoutjes I-7, III-2-1