e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
brood uit het blik of van de plaat halen deruitbroeien: drūt bry-jǝ (Gulpen), deruitdoen: (men zegt) dōn drū.t (Melick), drūtdǭn (Geleen), deruithalen: druthoalǝ (Voerendaal), drūs hoalǝ (Kerkrade), drūt hǭlǝ (Brunssum), dǝr ūthǭlǝ (Heythuysen), kiepen: kipǝ (Waubach), lossen: lossen (Nuth), losǝ (Sittard, ... ), omgooien: ømgujǝ (Beverst), omkappen: ømkapǝ (Neerpelt), omkiepen: (de blikken worden) ø̜mgǝkip (Tegelen), ømkipǝ (Heerlen), omschudden: ømšødǝ (Oost-Maarland), ondersteboven gooien: ǫndǝrstǝ bōvǝgǫjǝ (Munsterbilzen), ontplaten: ontplǭtǝn (Genk), opruimen: oprø̜̄jmǝ (Maastricht), pikken: pikken (Heugem), uit de bakken halen: øtj dǝ bɛk hālǝ (Meijel), ū.t dǝ bɛk hā.lǝ (Panningen), ūt tǝ bɛk hālǝ (Helden), uit de bus halen: ūt dǝ bø̜s hōlǝ (Rothem), uit de bus(sen) doen: ūt dǝ bøsǝ dūǝ (Eys), ūt dǝ bø̜s dōn (Tegelen), uit de bussen pakken: ūt dǝ bøsǝ pakǝ (Rumpen), uit de oven doen: ūs dǝr ōvǝnt du (Kaalheide), uit de pan doen: ø̜̄tǝpandūǝn (Hasselt), ǭt dǝ pan dun (Sint-Truiden), uit de pan halen: øtǝpan hǭlǝ (Kwaadmechelen), āt dǝ pan hǭlǝn (Bevingen), ūt dǝ pan hūlǝ (Maaseik), uit de pan schuiven: āt tǝ pan sxø̜jvǝ (Melveren), uit de plaat (platen) doen: utǝ plāt dōn (Rekem), øtǝ plowǝtǝn dung (Lommel), ūt dǝ plātǝ dōn (Koningsbosch), ūt dǝ plātǝ dūǝ (Jabeek), uit de plaat halen: ūt dǝ plāt hālǝ (Bocholt), uit de vorm pakken: ut dǝ vorm pakǝ (Beek), uit het blad halen: ūt ǝt blāt hǭlǝ (Herten), uitdoen: ūtdōn (Venlo), uithalen: owǝthǭlǝ (Houthalen), uthālǝ (Arcen), ythǭlǝn (Ottersum), ǫwtholǝ (Mal), uitkiepen: ū.tkipǝ (Panningen), uitklappen: ūtklapǝ (Noorbeek), uitkloppen: ūtklopǝ (Swalmen), uitpakken: utpakǝ (Maastricht), ūtpakǝ (Gronsveld), uitpikken: utpekǝ (Maastricht), uitwasemen: ūtwāsǝmǝ (Neeritter) Een eventueel opgegeven object brood, weg e.a. wordt niet gedocumenteerd. [N 29, 52] II-1