e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
optillen beuren: b"rə (Middelaar), buëre (Waubach), heej beurde op (?)  beure (Afferden), bochten: bø͂ͅxtə (Rekem), dragen: droəgən (Sint-Huibrechts-Lille), heffen: (h)eͅfə (Mielen-boven-Aalst, ... ), euffe (Maaseik), heffe (Meijel, ... ), heffen (Neerpelt, ... ), heffə (Leopoldsburg), hefə (Beek (bij Bree), ... ), heiffe (Kortessem), heufe (Helden/Everlo), heuffen (Tessenderlo), heͅfə (Herk-de-Stad, ... ), heͅfən (Kerkrade), hifə (Borlo, ... ), hŏŭffə (Hasselt), hoͅfən (Helchteren), huffe (Belfeld, ... ), huffen (Bocholt, ... ), huffə (Swalmen), huiffə (Montfort), hŭffe (Meerlo, ... ), häffe (Blerick), häffen (Echt/Gebroek), hèffe (Gennep, ... ), hëffe (Rosmeer), höfe (Leunen, ... ), höffe (Arcen, ... ), höffen (Blerick, ... ), höffë (Lanklaar, ... ), höffə (Beesel, ... ), höfə (Kapel-in-t-Zand), høffə (Beverlo, ... ), høfə (Alken, ... ), høfən (Koersel, ... ), hø͂ͅffə (Lozen), høͅfə (Beverst, ... ), høͅfən (Bocholt, ... ), hùffe (Maasbracht, ... ), hùffen (Halen), hüffe (Horn), həffe (Neerpelt, ... ), həffə (Herk-de-Stad), həfə (Kermt), həfən (Eksel, ... ), hɛffə (Neerglabbeek), hɛfə (Aalst-bij-St.-Truiden, ... ), öffe (Lutterade), #NAME?  hɛfə (Bilzen), [Paragraaf: regelmatige werkwoorden].  höffe (Boorsem), bij het kaartspel  høfə (Diepenbeek), de tweede i staat bovenaan achter de eerste  hiifə (Kortessem), in kaartspel  hifə (Vlijtingen), høfə (Lanaken), In kaartspel.  hefə (Berg), kaartspel  hifə (Sint-Huibrechts-Hern), term uit het kaarspel  hifə (Munsterbilzen), term van het kaartspel  hifə (Millen), term van kaartspel  hifə (Eigenbilzen, ... ), hīifə (Vechmaal, ... ), vooral in kaartspel  hifə (Hoepertingen), heften: eͅftə (Sint-Truiden), hiftə (Gutshoven), heven: he.ə.və (Eupen), he:və (Raeren), hevve (Vaals), heëve (Waubach), hēͅ:və (Montzen), hēͅvə (Ingber), hiève (Rimburg), häve (Heerlen, ... ), hèjve (Eys), hèven (Heerlerbaan/Kaumer), hèève (Gulpen, ... ), hêve (Epen, ... ), hêêvə (Heerlen), termuit het kaartspel  hēəvə (Rukkelingen-Loon), l?ften (du.): lufte (Sint-Pieter), luufte (Maastricht), luuftə (Maastricht), lūfte (Maastricht), lyftə (Maastricht), lichten: leXtə (Zichen-Zussen-Bolder), li.chtə (Hasselt), li.xtə (Veulen), lichte (Bilzen, ... ), lichten (Eksel, ... ), lichtə (Loksbergen, ... ), liechte (Wellen), ligtə (Montfort), lixtə (Heers), līxtə (Hees), luchte (Beek, ... ), luchten (Amby, ... ), luchtə (Doenrade, ... ), lugte (Amby), lugtə (Brunssum, ... ), luuchte (Schinnen, ... ), luugte (Noorbeek, ... ), lūchtə (Nieuwenhagen), lŭchte (Heer, ... ), løXtə (Horn), løͅchtə (Maastricht), lûûgtə (Schimmert), Anders (dan in kaartspel).  lixtə (Berg), term uit het kaartspel  liXtə (Moelingen), omhoog heffen: omhoeg huffen (Kaulille), omhoog huffen (Houthalen), omhūXhøfə (Lummen), omhoog lichten: omhōx lixta (Tongeren), omhòuXlīiXtə (Hoepertingen), omōch lichtə (Alt-Hoeselt), òmhōgliXtə (Vreren), omhoog steken: omhaug steəke (Hoepertingen), opbeuren: opbêûre (Nunhem), opbø͂ͅRə (Mook), òb"Rə (Gennep, ... ), òp beurə (Reuver), ópbeurə (Gennep), opheffen: aophøfən (Hamont), ēit oͅbefə (Hasselt), eͅit ophøͅfə (Paal), geͅt opøfə (Lanklaar), geͅt ōphöfə (Kinrooi), it ophəfən (Eksel), it oͅbhəfə (Houthalen), it oͅphø͂ͅffən (Neerpelt), its oͅphøfən (Overpelt), īt ophøfə (Beringen), īt uphəfə (Beverlo), oep heuffe (Tessenderlo), oepheufen (Oostham), oepheuffe (Beverlo), oephöffe (Heppen), oephəffe (Meldert, ... ), op huffen (Paal), opeͅfə (Hasselt), ophaefe (Eys), ophaiffen (Linde), opheffe (Genk, ... ), opheffen (Gruitrode, ... ), opheffə (Leopoldsburg), ophefən (Opglabbeek), opheifĕ (Rutten), opheufe (Zichen-Zussen-Bolder), opheuffe (Zichen-Zussen-Bolder), opheuffen (Vlijtingen), opheͅfə (Hasselt), ophoeffə (Halen), ophuffe (Boekend, ... ), ophuffen (Born, ... ), ophufven (Meijel), ophuifen (Beringen), ophūffen (Zonhoven), ophŭffen (Heythuysen, ... ), ophèffe (Berbroek, ... ), ophèffen (Lommel, ... ), ophèùfə (America, ... ), ophöffe (Bree, ... ), ophöfə (Kapel-in-t-Zand), ophöfən (Hamont), ophøffə (Beringen), ophøfə (Herk-de-Stad, ... ), ophùffe (Sevenum), ophûffe (Herk-de-Stad), ophə:fə (Zonhoven), ophəffe (Hasselt, ... ), ophəffen (Houthalen, ... ), ophəffə (Lozen, ... ), ophəffə ? (Eisden), ophəfə (Heppen, ... ), ophɛffən (Linde), ophɛfə (Beverlo, ... ), opoeuffe (Eisden), oppĕŭffe (Geistingen), opəfə (Maaseik), ōͅphefə (Bree), oͅphøffən (Zonhoven), oͅphəffə (Herk-de-Stad), oͅphəfə (Lozen), uphöffən (Oostham), uphøfə (Halen, ... ), uphøfən (Tessenderlo), uphəfə (Halen), uphɛfn (Lommel), uphɛfən (Kwaadmechelen, ... ), upøəfə (Leopoldsburg), upəfə (Leopoldsburg), òbøfə (Eisden, ... ), òph"fən (Helden/Everlo), òpheffe (As), òphifə (Kuringen, ... ), òphèùfə (Bergen, ... ), òphöffə (Heel, ... ), òphøfə (Baexem, ... ), òphøfən (Achel), òphəfə (Helchteren), òphɛfə (As, ... ), òphɛfən (Neeroeteren), òpøfə (Meeuwen, ... ), òpøfən (Sint-Huibrechts-Lille), òpɛfə (Hasselt), óphuffə (Venlo), óphèùffe (Swalmen), əphøfə (Kanne), opheften: opheftə (Opitter), opheven: jet ophäve (Vaals), o.phēͅvə (Ingber), o.pheͅ.avə (Eys), obhɛvə (Vaals), opheavə (Simpelveld), opheve (Vijlen), opheëve (Kerkrade), opheəvə (Eupen), ophēvə (Raeren), ophēəvə (Eygelshoven, ... ), ophēͅvə (Welkenraedt), ophīvə (Henri-Chapelle), ophäve (Kelmis), ophävə (Eynatten), ophèeve (Gulpen), ophɛɛvə (Aubel, ... ), ophɛɛəvə (Kerkrade), ŏŏphêve (Vijlen), ŏphééëvə (Nieuwenhagen), òphēəvə (Heerlen, ... ), òphɛɛvə (Slenaken, ... ), òphɛɛəvə (Simpelveld), óphéévə (Epen), opkrikken: NB: hefboom = kruk bij kar of auto.  opkrikke (mit eine luije knecht) (Neer), opl?ften (~du.): opluffe (Maastricht), oplufte (Caberg, ... ), opluften (Vroenhoven), opluufte (Wolder/Oud-Vroenhoven), oplŭftə (Kanne), opløftə (Kanne, ... ), opløfə (Kanne), òplüftə (Maastricht), oplichten: get opluchten (Mechelen-aan-de-Maas), i:t oͅpli:xtə (Veulen), it oͅplīxtə (Kortessem), iət oplixtə (Sint-Truiden), īt oplixtə (Heers), oblichte (Sint-Huibrechts-Hern), op liechte (Heers), opleechte (Eisden), opleuchte (Vlodrop), oplēiXtə (Groot-Gelmen), opli.chtə (Hoepertingen), oplichte (Beverst, ... ), oplichten (Beverst, ... ), oplichtə (Genoelselderen, ... ), oplichtən (Aalst-bij-St.-Truiden), opliechte (Hoepertingen, ... ), opliechten (Diepenbeek, ... ), opliechtte (Hoepertingen), opliegten (Ulbeek), oplieəchte (Zepperen), opligte (Mielen-boven-Aalst, ... ), opligten (Hoeselt), opligtə (Sint-Truiden, ... ), opliXtə (Binderveld, ... ), oplixtə (Tongeren), opliXtə (Tongeren, ... ), opliXtən (Rijkhoven), oplīchtə (Bilzen, ... ), oplīchtən (Diepenbeek), oplīiXtə (Gutshoven), oplīXtə (Opheers, ... ), oplochtə (Rekem), opluchte (Bingelrade, ... ), opluchten (Amby, ... ), opluchtu (Brunssum), opluchtə (Kapel-in-t-Zand, ... ), oplugtə (Oirsbeek, ... ), opluuchte (Maastricht, ... ), oplŭchte (Schimmert), oplŭchtə (Kanne), oplŭGtə (Hoensbroek), oplîchte (Vechmaal), opløchte (Lanaken), opløchtə (Opgrimbie), opløXtə (Mheer, ... ), oplüXtə (Gronsveld, ... ), oͅplichtə (Mettekoven, ... ), oͅpløchtə (Boorsem, ... ), upligte (Meijel), upliXtə (Velm), òp lichtö (Stevensweert), òpl"Xtə (Lanaken), òpleXtə (Veldwezelt), òplichte (As), òpliXtn (Diepenbeek), òpliXtə (Beesel, ... ), òpliXtən (Beverst, ... ), òplīiXtə (Alken, ... ), òplīXtə (Heers, ... ), òplīXtən (Vliermaalroot), òpluchtən (Urmond), òplîîXtə (Borgloon, ... ), òpløXtə (Amby, ... ), òpløXtən (Urmond), òplüXtə (Eijsden, ... ), òplɛXtə (Kuringen), ópluchtə (Amstenrade), óplugtə (Brunssum), ôplichte (Oirlo), əply:te (Kanne), Anders (dan in kaartspel).  oͅplixtə (Berg), opnemen: opnemen (Sint-Truiden), ŏĕpnijmə (Loksbergen), òpnēmə (Sint-Truiden), oppakken: oppakken (Gruitrode, ... ), òppàkke (As), opsteken: Frekwenter  opsjteeke (Berg-en-Terblijt), optillen: optille (Schimmert, ... ), òptilə (Nieuwenhagen), opvatten: opfatte (Merselo), pozen: peujze (Herk-de-Stad), peuzə (Herten), pøzə (Halen), #NAME?  peuuizə (Herk-de-Stad), tillen: tille (Thorn), tillen (Meijel), vloeren: vl"əRə (Siebengewald) (Op)heffen, tillen: in de hoogte heffen (beuren, heffen, tillen, lichten). [N 84 (1981)] || dat kan ik opheffen [ZND 26 (1937)], [ZND m] || even optillen van iets zwaars || heben, heffen [ZND m] || heffen [ZND m], [ZND m], [ZND m], [ZND m], [ZND m], [ZND m], [ZND m], [ZND m], [ZND m], [ZND m], [ZND m] || heffen (hij hief op) [ZND 01 (1922)] || heffen (in het kaartspel) [ZND m] || heffen, tillen [SGV (1914)] || iets opheffen (tillen) [ZND B2 (1940sq)] || lichten (heffen) [ZND m] || opheffen || opheffen, tillen [ZND A1 (1940sq)] || optillen [RND] || optillen, heffen || tillen III-1-2