e-WLD trefwoorden 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 2

TrefwoordBegrip: dialectopgave (plaats)Toelichting
leren bekeuren:   lière (Gruitrode), communie-examen:   lieêre (Reuver), het paard wennen aan tuig en arbeid:   lei̯ǝrǝn (Lommel), lerǝ (Moresnet), lii̯ǝrǝ (Kwaadmechelen, ... ), liǝrǝ (Bocholt, ... ), lērǝ (Bokrijk, ... ), līrǝ (Baexem, ... ), līǝrǝ (Genk, ... ), kippenrek, hoenderrek:   līrǝ (Duras), ladderafdeling:   leren (Genk  [(Winterslag / Waterschei)]   [Eisden]), leren:   de hebs haaië het meeste geleird en de bes braaf gewes, de mâos vrigger nou thaus gon as d⁄aander (Bilzen), de hebs hijë ⁄t meeste geliəd en de bes braaf gewès, de mös vrigger no turres go[e}n es daner (Martenslinde), de hūbs vandaag het mijste gelierd en de bès braaf gewès, de maugsch vreuger ijvers goan es-tie ānere (Stokkem), de hèbs haain het meeste geleiërd en de bus braaf gewess de moe`uegs vrieger thaus gonn as de aander (Bilzen), de hëps hêjje ⁄t mëeste geljot en de bës braaf gewês de môs vrigger jŭwwes gwen es ⁄t ānder (Rosmeer), de höbs hui ⁄t mèste geljöd en de bès braaf gewès, de moos vruger jouwes gwon as d⁄aaner (Val-Meer), deə het vandōͅch ət mitstə gəliərt en deə zēͅət brā gəweəst deə mōcht vrøgər toəs choən as dānər (Zonhoven), deͅt vandōͅch ət mīstə gəlīrt ən džə zɛ̄t brōͅf chəwēst, djə mocht frøgər az da͂ndər tā (Sint-Truiden), dich eps aiən ət mēstə gelii̯ət eͅn də bez brāf gəweͅs də mus frigər no turəs cho[i}n as tānər (Martenslinde), dich hebs vandaag het meiste gelierd en dus bes braaf gewais, du maugs vreuger hijvers gâôn es de angere (Stokkem), dich høͅps vəndaoch ət mi[ə}stə chəlirt, eͅn dich bes braf chəwes, dich mags vrøchər nao hus to[u}w chon eͅsdə andərə (Maastricht), dich həbs vandaag het mijste gelierd en dich bais braaf gewèst, dich maags vreuger naa hoes goeoon es de angere (Rotem), dich hɛps vanda‧ch ⁄t miəstə gəli‧ərt en də bɛs bra‧f gəwɛ‧st, də maochs vre‧gər hɛjvərs gu‧ən (Bree), dich ops vəndāch əd bestə gəlīərt en də bez brāf gəwēͅs, də mōͅgz īədər eͅjvərs chōn es t aŋ (Opgrimbie), dig hèbs vëndaag ët mijstë gëlieërd en dë bèz braaf gewèz, dë moags vréugër ijvës gooën as t⁄angërë (Lanklaar), diə het fandōch tmetstə gəlīrt en zeͅi̯d brā gəwiəst, dīə mōcht di̯ø͂ͅstn fan aləmōəl toͅus goə (Zonhoven), dje ĕt fandāg ət mīəstə gəlíÚ:[ə}d ĕn djə zɛ̄d brā chəwéÚ:əs ĕn daovər mó[u}gdjə vryg (Mielen-boven-Aalst), dje het vandaag het miɛste gɛliert, n dje zijt braaf geweest, dje moocht vruger toiis gon as d⁄ander (Kuringen), dje het vandooëg het mieëste gelieërd en dje het brooëf geweeëst dje moogt vruger taöes gooën as d⁄aaënder (Velm), djeeë het vandaag et mitste gelieëd en djeeë zijt braaf geweeëst, dje moogt vrugger thaas goën as d⁄aander (Buvingen), djet huin gu‧t gelju‧wət endjə zɛjt bro‧f gewes, djə maoch vrygər tos go‧ən as dander (Hoepertingen), djeͅt fandōch tmīstə gəlīrt eͅn djə zēͅt prōͅf chəwēst, djə mōcht vrøͅgər tās goͅ[i}n az dān (Sint-Truiden), djieͅt vandoag tmeͅtstə gəlíət eͅn djeͅ zêt broaf gəweͅs, djə maoch vrygər teͅs gon azāl dāndər (Gelinden), djit vandaoch ətmī[ə}stə gəlī[ə}t ɛn djə zēͅit braof gəwēst, djə mō[u}cht vrügər tās gaon as dāndər (Sint-Truiden), djè hèt hèun ⁄t meetste geljoot en djè zêt brââf gewès, djè moëch jooder tos goon as d⁄ânder (Wellen), djə het vandoag ət miestə gəlierd en djə zijt broaf gəweest, djə moogt vruggər thaas gon as d⁄aandər (Sint-Truiden), dj⁄it vandaog het mieste gelierd, en dje zet braof gewees, dje moog vrugger thaas gon as d⁄aander (Sint-Truiden), do has hy ət mejstə gəli‧ə‧rt eͅn do bez brāf chəwest, do døš fr"gər hejvəš chōənə es ti andər (Eupen), do has hyj ət metstə gəli‧ə.t eͅn do bez brāf chəwest, da kōͅs fr"gər nōͅ hēm gūən es tāndər (Sippenaken), do has hyj ət metstə gəli‧ə.t eͅn də bez brāf chəwest, do døəš fr"gər noͅ hēm chūən estə andər (Gemmenich), do[u} has hyət me[i}stə gəlîrt ʔɛ̝n bis brâf gəwɛ̝st, do[u} döš vrø[y}gər no heim jônəs də ʔaindər (Eupen), doe haas huj et chtrengste gelierd en doe bes braaf gewèst du mochs vreuger no hoes goe ens de ander (Welkenraedt), doe has hu ⁄t bĕste gelĕĕrd en doe bis braaf gewest doe kŏŏs eeder heivers goon as ⁄t ander (Sint-Pieters-Voeren), doejəs fəndāch ət mɛjstə gəli[ə}rd en də bɛz brāf chəwɛ̄s, də maochs vrōgər hɛjvərs chōͅn estaŋ (Rekem), dou has hyi ət mīstə gəliət eͅn bes brāøi}f gəweͅst, do døͅas vr"gər hēvəš guə es də andər (Montzen), dow has hyj ət mejstə gəli‧ət, də bez brāf chəwest dow kāns fr"gər hēvəš chūən wi də āndər (Welkenraedt), dow has hyj ət metstə jəli‧ə.t, eͅn do bez brāf jəwest, dow dø‧ə.š fr"jər noͅ hēm jūən wi di andər (Eynatten), doə hast hy ət mēstə gəlīrt eͅn də bes brāf gəweͅst, doə kās vrøgər hēvəš gōnə (Eupen), dōē has huuj ət mitstə gəliējət èn dōē bis braaf gəwèst, dōē köns vrögər no heejm goowə īēs də and (Montzen), du has huj ət mīətstə jəli‧ə.rd eͅn du bez brāf jəwes, du dārəfs frøjər noͅ hēm jōə wi di aŋərə (Vaals), du hubs vandaag bäter geleerd en du bis braaf gewès, du mags vreuger heivers goan als de andere (Valkenburg), du hulst vandaag het meiste gelèertj en du best braaf gewèest, du moogst vreuger noa hoes goan as d⁄anger (Molenbeersel), džē gət fandāgət mījətstə gəlījərd ən dzə zeͅ[ə}d brāf chəw[iə}s, džə mö[ə}ch freigər no (Hasselt), džij heͅt hø͂ͅn ət metstə gəljō[ə}t en džij zēͅt braof chəweͅs džij maøu}ch vryger tos gőn asdāndər (Bommershoven), džə hät hö:n ⁄t mätstə gəliərd än zä:t brāf gəwäs, džə mōch vrygər toͅs goən as d⁄andər (Kortessem), džət fandāgət mietstə gəlierdən džə zeͅd brāf chəwiəs, džə mōͅuch fri[ə}gər no tūwerəs choͅn a (Hasselt), dô has hüj et mêste gelīēd èn bĕz brāf chewĕst, döas frö:ger hé:ves chûe ĕs te ander (Montzen), dôn has hüj et mĕtste gliët en dôw bĕs brāf hewèst, dôw kôs frö:ger nŏ hêm gûën ĕs te ander (Montzen), də hebt vandaog ⁄t mīestə gəlird en də bes brāf gewēͅs en də mogs vrŭggər no hous gūən as d⁄ānər (Genk), də öps vanda‧ch ət mɛjstə gəliɛrt en də bɛs bra‧f gəwɛ[e}s də maochs vrøgər ɛjvəs gon es tə aŋərə (Mechelen-aan-de-Maas), dəbs vandāg ət meistə gəlīrt en də bəs brāf gəweͅst, də maogs vr"gər astaŋər eivə[i}s gūn (Rotem), dɛt fandaog ət mī[ə}tstə gəlī[ə}t ɛn də zɛ̄t braof gəwē[ə}st, də mouch frygər tās chö[ə}n azda͂ndər (Aalst-bij-St.-Truiden), d⁄ei̯etfandōͅgət mīəstə gəlīərt eͅn zet brōͅfchəwēst d⁄ə mouchtfrygər tāschoͅi̯n azdānd (Sint-Truiden), gai het vandaag het mieste gelerd eb ge ziet braaf gewist, gai mĕŭgt vroeger na[o} hoes ga[o}n as de ander (Overpelt), gai het vandāg ⁄t bāiste gelierd en gai zîêt brāf gewist gai møgt vryger no hūs goan as de ander (Sint-Huibrechts-Lille), ge het vandaag het meeste geleerd en ge zijt bra geweest, naar hoes (Eksel), ge het vandaag het meeste geleerd en ge zijt bra gewest, ge meugt vruger na hoes as de ander (Eksel), ge het vandaag ⁄t mètste gelierd en ge ziet braaf gewist, ge mugt vrüger ne hoes goa[ë}n as de ander (Hamont), ge het vandaog het metste gelie`uerd en ge het braaf gewest, ge meugt ver d⁄ander nao haoës gaon (Tessenderlo), ge hèt vandaag ⁄t mĭtste gelīərd en ge zèt braaf gewèst, ge moogt vrugger ne huis gŏin as d⁄ander (Loksbergen), geeͅt vandāg ət mest chəlert eͅn zit brāf chəwest gə mycht vrygər neͅ hūs choͅən az də andər (Neerpelt), gej hed vandaog het mi-este gelieerd en ge zijt braaf gewest, ge meugt vryger nao huis gaon as d⁄aandere (Oostham), gej het vandaag het mietste gelierd en ge zijt braaf geweest, gij moogt vroeger noa hoas goan als d⁄aanər (Heusden), gej heͅt vandāch hət meͅstə gəlīrd ən gə zīt brāf gəweͅst, geͅ møcht vrygər noͅ hūs goͅn as dāndər (Hamont), ger heub huije het meeste geljeut en ger zit braaf gewijs ger moug vruger jouwes gwo es daander (Zichen-Zussen-Bolder), ger hub hui het mieste gelierd en ger zeet braaf gewaes, ger meug vreuger noa haes goan es de andere (Amby), gēͅə hat vandāch ət mīəstə gəlīərt eͅn gə zyt brā gəwēst, gə mōgt vregər naoə hous gaon as d ān (Peer), gĕ het vandaag het mîste geleid eb gĕ zijt brê gewîst, ge moogt vreuger nao hous gaon as d⁄ander (Wijchmaal), geͅ heͅd va[o}ndōͅch ət miəst chəliərt eͅn gə zeͅd brāv gəweͅst, geͅ møcht vrygər noͅr høͅschōͅn a (Beverlo), gè hebt vandaag ⁄t beste gelierd en ge zeet braaf gewêêst, ge mòògt vruger noa hoes goën as d⁄anner (Ophoven), gê hùbt vandaag ⁄t meiste gelierd en gê zeet braaf gewêst, gê maōgt vrēger heivers gaōn es d⁄ander (Neeroeteren), gə het fandōͅch ət metstə gəlīərt, en gə zeͅ brāf chəwest, gə m"cht frøgər noͅ hōͅəs choͅn az d andər (Kwaadmechelen), gə heͅt vandāch tmeͅtstə gəlīrt, eͅn gə zīt brāf gəwest, gə möcht vry(3)̄gər no hūs goͅ[ə}n azdandər (Sint-Huibrechts-Lille), gə höt vandāg tmetstə gəlīrt, en gə zīt brāf gəwest, gə möcht vrügər no hūs goͅ[ə}n azd andər (Sint-Huibrechts-Lille), leere (Genooi/Ohé, ... ), leeren (Bree), lieere (Lottum), lieere(n) (Schinveld), lier.rə (Hasselt), liere (Brunssum, ... ), lierə (Maastricht), lieëre (Helden/Everlo), lière (Valkenburg), liêre(n) (Obbicht), liëre (Venlo), liərə (Loksbergen, ... ), lī[ə}rən (Bocholt), li‧ə.rə (Eupen, ... ), léĕre (Stevensweert), sĭēͅ het huin het meestə gəliēͅrt, en sĭēͅ zēͅ[i}t brāf gəwēͅs, sĭēͅ mō[e}g vrygər tos go[e}n as (Vliermaal), sjə heͅt huin hət mēstə gəleirt on sjə zit vrāf gəwəs sjə moch vrychər touwəs gon eͅs tānnər (Riksingen), vandaoch heͅrrə gu‧chəli‧ərt en gə zɛ̄ brāf chəweͅst, nɛ‧mogdə vrygər as d⁄andər nao hao‧əs chaon (Tessenderlo), zièthö:ntmètstegeljuetenzezè:idbrò:fchewès, zemó:chfrügertoscho[i}n (Hoepertingen), zjeejə hejt vandaach ⁄t mīēstə gəlīērt èn zjə zejt braaf gəweejəst, zjə moocht vrigər towəs gon as d⁄aenər (Kermt), ži[a} het huin heͅt maista gelīrd en ži zīt brāf geweͅs, ži[a} mog vrygeͅr t⁄haus gon as dāneͅr (Koninksem), žie hetfandāchətmīstchəlīərt en žie zēͅtbrāf chəwīes, žie møch vrigər noͅtøͅschōͅn azdānd (Hasselt), žiə heͅt vandōͅg ət mejstə gəlērt en žə zīt brāf gəwəs, žə moͅich vrygər ta[u}w cho[i}n as tāndər (Tongeren), žə heͅt vəndōͅg ət mei.stə gəlērt en žə zit brāf gəweͅs, žə mog vry.gər ta[u}s go[i}n as tāndər (Tongeren), zijladder:   li.rǝ (America), lii̯rǝ (Wilderen), lirǝ (Paal, ... ), liǝrǝ (Achel, ... ), liǝrǝn (Achel, ... ), lē ̝i̯rǝ (Heks), lērǝn (Hoepertingen, ... ), lęi̯rǝ (Gutschoven, ... ), lęi̯ǝrs (Borgloon, ... ), lęi̯ǝrǝ (Berlingen  [(ook bij wagen)]  , ... ), lęrǝ (Meijel), lęǝr (Lommel), lī.rǝ (Heusden, ... ), līi̯rǝ (Brustem), līrǝ (Aalst, ... ), līrǝn (Achel, ... ), līǝ.rǝn (Neerpelt, ... ), līǝrǝ (Kleine-Brogel), l˙īrǝ (Zonhoven), zijladders van de oude kar:   leren (Hoepertingen, ... ), li.rǝ (America), lirǝ (Paal, ... ), liǝrǝ (Achel, ... ), lęi̯rǝ (Wellen), lęrǝ (Meijel), lęǝr (Lommel), līrǝ (Houthalen, ... ), līrǝn (Hamont, ... ) I-13, I-3, I-6, I-9, II-5, III-3-1, III-3-3