e-WLD trefwoorden 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

TrefwoordBegrip: dialectopgave (plaats)Toelichting
lui benauwd en vochtig weer:   luij (Weert), langzaam, traag:   lui (Born, ... ), lui-j (Maastricht), luij (Maastricht, ... ), luije (Susteren), lui:   (lūi) (Schaesberg), lei (Eigenbilzen, ... ), leu (Kortessem), leu. (Zonhoven), leuj (Maastricht), lēūj (Maastricht), lēͅi̯ (Meeuwen), luej (Gronsveld), lui (Afferden, ... ), lui zien (Hoensbroek), lui-j (Maastricht, ... ), lui.j (Hulsberg), luie (Doenrade, ... ), luij (Caberg, ... ), luije (Buggenum, ... ), luiè (Posterholt), luië (Helden/Everlo), luuij (Reuver), luî-j (Altweert, ... ), lūī (Borgharen, ... ), lūīj (Meerlo), lūījə (Heel), lŭĭ (Schimmert), lèj (As), lééj (Meeuwen), léú (Zonhoven), léúj (Niel-bij-St.-Truiden), (Hoeselt), Hïj is te löj um uut de ooge te kie.ke  löj (Gennep, ... ), ook materiaal znd 30, 41(hij is ook zo lui)  he es te lui as de zon op heum sjeen (Tongeren), hè es liever laij as muu (Tongeren), laaiə (Tessenderlo), laaw (Weert), lai (Martenslinde, ... ), laii (Montzen), laouəi (Tessenderlo), lā (Borgloon), lee (Berbroek, ... ), leej (Kermt), lei (Hees, ... ), lei aas er groot es (Peer), lej (Bree, ... ), leu (Bilzen, ... ), leue (Voort, ... ), leuj (Kuttekoven, ... ), leuje as ter groet is (Stevoort), leujə (Gelinden), leus (Opoeteren), leuə (Hoepertingen, ... ), leü (Rijkhoven), lē (Hasselt), lēī (Bree), liever lui dan muu (Millen), lij (Eigenbilzen, ... ), lijej (Opoeteren), loe (Beringen), loe bīst (Beringen), loej (Hoepertingen, ... ), loi (Martenslinde), loje (Spalbeek), lō (Diepenbeek), lōei (Zolder), lōͅj (Opgrimbie, ... ), loͅj (Opgrimbie), luei (Sint-Truiden, ... ), lui (Amby, ... ), lui als ’n verken (Helchteren), lui as ’n vērken (Lanaken), luie (Sint-Truiden, ... ), luij (Lanaken, ... ), luije lēns (Lanaken), luijə (Hoepertingen), luijə salamander (Lanaken), luië (Duras), luiə (Hoepertingen, ... ), lūī (Vroenhoven), ly(3)̄j (Bree), léuë (Wellen), löij (Maastricht), (Aalst-bij-St.-Truiden, ... ), løij (Zonhoven), løjə (Voort), lø̄j (Molenbeersel, ... ), lø̄y (Borgloon), lø͂ͅj (Amby, ... ), lø͂ͅjə (Mettekoven), løͅj (Mechelen-aan-de-Maas), nog te lei dat er zien ogen oepen deit (Neeroeteren), su lø̄ as er grut es (Zonhoven), te leu dat’er hik (Rijkhoven), te leu dat’m de zon besjijnt (Rijkhoven), te loej dat ər lek (Rekem), te lui veur te liggen (Mechelen-aan-de-Maas), tə lø̄ dat ər kikt (Zonhoven), zo leu as nen hond (Rijkhoven), zo luie lens hit em onder (Kaulille), zoe lei wie ei verken (Neeroeteren), zoe leu as er groet ess (Genk), zoe lui es e verken (Mechelen-aan-de-Maas), zoea luiə es ə verkə (Ophoven), zoeë lui als ’n verkes (Kaulille), zoo leu aster grooet is (Wellen), zu lø̄ ast pjāt va [kreͅstəs (Diepenbeek), zu lø͂ͅj as nən ēzəl (Hamont), zu lø͂ͅj as ə verəkən (Hamont), Opm. bijv. zôô luij es ei v´rke; zôô luij est ter lank is. (ps. boven de a (van lank) staat nog een ?; deze combinatieletter is niet te maken, omgespeld is het inderdaad een a.  luij (Beegden), ps. boven de j staat nog een lengteteken; deze combinatieletter is niet te maken/om te spellen.  lūīj (Eijsden), ps. de laatste e staat met potlood tussen haakjes; is dit wel goed?  luije (Beesel), scheutig = goedgeefs.  lui (Tienray), zn  lüj (Heerlen), zoe lèè as e ve.rreke  lèè (Hasselt), ‘lang’  lui (Sint-Pieter), lui (lieden):   alle leui zien vandaag boete op h⁄t velsch aan ⁄t meië (Stokkem), de lai zin vandâog allemoêl bauten op het veld on ⁄t mèe (Bilzen), de lu zeen vandaag alle boete op het veld aan ⁄t miëje (Valkenburg), de lui zin hui allemwol ⁄t veld een on⁄t mèe (Val-Meer), de luij zi huije allemol boete op et fëeld en mëë (Zichen-Zussen-Bolder), de luj zeen allemaal boeten in ⁄t veldj aan⁄t maien (Rotem), de luj zeunt allemol boete op et vèld en mieje (Welkenraedt), de luŭj zunt hŭŭj allemaal na ge veld an ⁄t mĕĕje (Sint-Pieters-Voeren), de luün zin vandaag allemaol boeten in ⁄t veld en meijen (Amby), de lêj ziee hëjjen allemôl boote op ⁄t velt en ze ziee ⁄n ⁄t mēe (Rosmeer), de lüj zönt hüj alemōl bûtez ŏp e vêld ĕn mīene (Montzen), de lüj zönt hüj alemōl ŏp e vêld ĕn ant mīēne (Montzen), dUe luj zien vëndaag allëmoal boeten op ët veljd en aan ⁄t mejë (Lanklaar), də l"j zen vəndāg āləmōͅl būtən op ət felž ān t mējə (Opgrimbie), də luuj zönt huuj aləmōl bŏētəs ŏŏpə vèlt ant meejənə (Montzen), də ly zønt hy aləmol drātər op gə väilt eͅn miə (Eupen), də ly zønt hy aləmo‧ə.l opəveͅjld anet mi‧ə. (Eupen), də lyi zønt hyj aləmōl bītə op ət vēͅlt eͅn miənə (Montzen), də lyj z"nt hyj aləmo‧ə.l busən ob ət fēld eͅn mi‧ə.nə (Vaals), də lyj zin vanda‧ch aləmaol butən aop ət völt ant mejə (Mechelen-aan-de-Maas), də lyj zèn vandāg alləmaol būtə op ət feͅltj en ānt meͅ[i}jə (Rotem), də lyj zønt hyj aləmōͅl būtəz egə veld ant mi-ənə (Sippenaken), də lyj zønt hyj aləmōͅl opə vēld anət mi‧ə.nə (Eynatten), də lyj zøw aləmōͅl opə vēld ant mi‧ə.nə (Gemmenich), də löj zĕn vandāg aləmaol butən aopət feld ant mejə (Rekem), də løj zin vəndaoch aləmaol butənopət veͅlt aont meͅjə (Maastricht), feel lij (Rijkhoven), l"j (Opgrimbie), la.j (Munsterbilzen), laai (Bilzen), lae: (Rijkhoven), lai (s-Herenelderen), lai̯ (Martenslinde), laj (Millen), lay (Borgloon), leu (Nuth/Aalbeek), leui (Amby), leuj (Afferden, ... ), leŭj (Maaseik), lēͅ (Rijkhoven), li.j (Hoepertingen), li: (Tessenderlo), lie (As, ... ), lij (Veldwezelt, ... ), līē (Rimburg), līj (As, ... ), lĭĕŭj (Arcen), loj (Panningen), lu (Beegden, ... ), lu(u (Rimburg), lu.ij (Urmond), luej (Afferden), lui (Borgharen, ... ), lui-j (Arcen, ... ), luij (Limmel, ... ), luj (Amby, ... ), luu (Asenray/Maalbroek, ... ), luui (Bocholtz, ... ), luuj (Amstenrade, ... ), luw (Sevenum), lūuj (Schinnen), lūū (Belfeld, ... ), lūū(j) (Horn), lūūj (Haelen, ... ), lŭj (Gennep), lŭŭ (Houthem), lŭŭi (Venray), lŭŭj (Eys, ... ), ly (Eupen, ... ), ly(3)̄ (Kessenich, ... ), ly(3)̄. (Posterholt, ... ), ly(3)̄j (Bocholt, ... ), ly. (Grevenbicht/Papenhoven, ... ), ly.i (Limbricht), ly.y. (Montzen), lyi (Montzen, ... ), lyij (Wijlre), lyj (Amby, ... ), lyy (Baelen, ... ), lyyj (s-Gravenvoeren), léūū (Elen), lêj (Rosmeer), lïj (Voort), löij (Maastricht), lø.j (Sint-Huibrechts-Lille), lø.yj (Amby), løi (Rotem), løj (Maastricht, ... ), løy (Lanaken, ... ), lø͂ͅ (Loksbergen), lø͂ͅyj (Heer), løͅj (Kanne, ... ), løͅy (Gronsveld, ... ), løͅyj (Eijsden), (Kerkrade), lüj (Baarlo, ... ), lɛj (Eigenbilzen, ... ), raaike laai (Millen, ... ), reeke lui (Riemst), reeke luij (Zichen-Zussen-Bolder), reekə lei (Eigenbilzen), reijke lui (Bree), reièke lij (Rijkhoven), rēkə luî (Zichen-Zussen-Bolder), rieke lie (Neeroeteren), rieke lui (Hamont, ... ), rieke luj (Eisden, ... ), rieke lūi (Lanaken), riekĕ lŭi (Vroenhoven), rijke laaie (Bilzen), rijke lei (Beverst, ... ), rijke lui (Diepenbeek, ... ), rike lyë (Remersdaal), rike lü (Lontzen), rikə loj (Rekem), rikə lui (Sint-Huibrechts-Lille), rīēke lu-j (Weert), rīkə loj (Opgrimbie), rīkə lui (Lanaken), rīkə luj (Neeroeteren), rīkə ly (Molenbeersel), rīkə lyj (Ulestraten), rīkə lø-j (Mechelen-aan-de-Maas), rīkə ləij (Vroenhoven), rīəkə līə (Gruitrode), rïkke luï (Maaseik), Alleen nog als tweede lid (bijv. vrouwlui...).  lej (Hasselt), B.v. koeplui.  løj (Zonhoven), Bijv. ... grote lui = rijke mensen.  lø:j (Meeswijk), Bijv. rijke lui.  løͅij (Hamont), Duitsche ui  rēkə löy (Borgloon), kort  lui (Sint-Pieter), rieke lei (Hees), rieke lui (Neerpelt), lei kort  reeke lei (Rosmeer), Lieden, lui: veroudert! [sic]  løi (Hoeselt), Opm. kort uitgesproken.  luu (Sevenum), u als in Fr. lutte.  luj (Lanklaar), ui kort  rikə luij (Lanaken), verouderd  laj (Munsterbilzen), lust hebben om te luieren:   lei (Grote-Brogel, ... ), leij (Opoeteren), lui (Geleen, ... ), (Herk-de-Stad), lø̄ (Zonhoven), mijnwerker:   ly (Kerkrade  [(Domaniale)]   [Oranje-Nassau II, Emma, Hendrik]), traag:   leij (Bree), leu (Eksel), lēͅi̯ (Meeuwen), lui (Amby, ... ), lui zien (Oirlo), lui-j (Nunhem, ... ), luij (Caberg, ... ), luije (Neer), luiə (Roermond), volk (mensen):   lēͅ (Rijkhoven), lij (Veldwezelt), luij (Simpelveld, ... ), luj (Geleen, ... ), ly (Eupen, ... ), ly. (Grevenbicht/Papenhoven, ... ), ly.i (Limbricht), lyi (Montzen), lyij (Wijlre), lyj (Amby, ... ), lyy (Baelen, ... ), lyyj (s-Gravenvoeren), lø͂ͅyj (Heer), løͅj (Kanne, ... ), løͅy (Gronsveld, ... ), løͅyj (Eijsden), lɛj (Eigenbilzen, ... ), verouderd  laj (Munsterbilzen) II-5, III-1-4, III-3-1, III-4-4