e-WLD trefwoorden 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

TrefwoordBegrip: dialectopgave (plaats)Toelichting
werken arbeid:   hel wereke (Itteren), ut wèrreke (Maastricht), werke (Blerick, ... ), werreke (Maastricht, ... ), wērke (Tienray), wirke (Eys, ... ), wirken (Heerlerbaan/Kaumer, ... ), wirkĕ (Echt/Gebroek), wirku (Brunssum), wirkə (Doenrade, ... ), wirreke (Maastricht), wèrke (Maasbree, ... ), wèrken (Schinnen), wèrreke (Amby, ... ), wèrrekə (Maastricht), wèrrikke (Geulle), wèrrəkə (Maastricht), wérrəkə (Maastricht), wêrke (Herten (bij Roermond), ... ), ⁄t wirke (Klimmen), beginnen te rijzen:   het deeg werǝkt (Panningen), werkǝ (Heerlen, ... ), węrkǝ (Sint-Truiden), beschimmelen:   werke (Venlo, ... ), wirke (Montfort), betrekken (lucht):   de loog werkt (Sevenum), bezig zijn:   werken (Meijel), wirke (Vijlen), bouwen:   werken (Kerkhoven, ... ), werkǝ (Geistingen, ... ), wirkǝ (Stein), wɛrkǝ (Asenray / Maalbroek, ... ), geluid maken:   (de berg) werkt (Spekholzerheide  [(Willem-Sophia)]   [Laura, Julia]), grijpen:   werkǝ (Heythuysen), węrkǝ (Venray), węrkǝn (Kerkom), węrǝkǝ (Alken), wɛrkǝ (Neer), met de benen zwaaien en bewegen tijdens het werpen:   werken (Bergen, ... ), werǝkǝ (Kerkrade, ... ), węrǝkǝ (Bilzen, ... ), wɛrǝkǝ (Bokrijk, ... ), nagisten:   werken (Maastricht), persen:   werken (Beringen, ... ), werkǝ (Mechelen), węrkǝ (Wellen), węrǝkǝ (Rapertingen, ... ), wɛrkǝ (Bocholtz, ... ), wɛrǝkǝ (Gronsveld, ... ), wɛrǝkǝn (Stevoort), poffen:   wɛrkǝ ([Eisden]), rijzen:   werkǝ (Sint-Truiden), werken:   dao waoren drie mannen, die in ’t bos moosten wèrken (Neeroeteren), dao waoren drie minsen die in ’t bos moosten wərken (Gruitrode), der woere drij minschen dè ing ’t bos moste wèrken (Sint-Martens-Voeren), di. pppə bos mestə wərkə (Neerglabbeek), die in ’t bos moesten werken (Kleine-Brogel), die in ’t bos werken moesten (Kleine-Brogel), do waorre drie minsen die in het bos mooste werken (Reppel), do ware drei mannen dij in ne bos mosten wĕrke (Stokrooie), do waren drei minsen die in het bos mosten wèrken (Grote-Brogel), do warren drij mannen dij in de bos moesten wērken (Stal), do woas drij man dij en de bos moste werreke (Genk), do wora drei mans woa en ’t bos moestə wɛrka (Tongeren), do wore dreij maan deij en de bos moeste wereke (Zichen-Zussen-Bolder), do woren drij manden, dej in ’t bos muusten werke (Rosmeer), do worren drei man dɛə ɛn de boͅs moͅste wɛrken (Diepenbeek), do worren er drei die in ’t bosch moesten werken (Neerpelt), do worə drai mannə dai ɛnt bos mo.stə werkə (Borgloon), do worə drēͅ mans dēͅ en ət bos mostə werəkə (Sint-Truiden), do wŏeren ter drij dij en de bos moste werreke (Genk), do wure drei man deij en de bos meeste werke (Zutendaal), do wurə drɛi manə dɛ.i ɛnt bos mostə wɛrkə (Genk), doa waars drij manne dij in de bès moeste werke (Beverst), doa woere drie minse die in het bos moste wirke (Kessenich), doa wőren drei lei dei in de bos moeste wèrke (Mopertingen), doe worre drij manne dy in de bos moste werke (Ulbeek), doeə weure drej manne dej inne bos mosse goeə wèrrəkə (Zolder), doo warre drij manne dei in ne bos moste werke (Godschei), dooe worre drie mā-n, dè in de beus mo-ste wèrke (Wellen), dow woare drei manne voo in het bos moesste werke (Martenslinde), doë warren drij mannen dij in ’t bos mosten werken (Linkhout), doə warə drɛi mān dɛi in ə buis muistə wɛrəkə (Alken), dō wőrə drij man, dij ɛndə bos mōstə wɛrəkə (Genk), dōə worə dre māən dei in hət bōs mōstə werkə (Wellen), dōə wŏərə drɛ̄ man dɛ̄ oͅ də boͅs moͅstə wɛrkə (Sint-Lambrechts-Herk), dø͂ͅ ware drij minse die inne bos moeste werke (Peer), dù waeren drij mannen dije in de bosch moesten wèrken (Helchteren), də. woərə drɛi ma.n dɛi in də bəs mo.štə wirəkə (Stokkem), dər wa:rə drɛi mans dɛi in tbos mostə wɛrkə (Koersel), er waore drie mannen die in ’t bos muste wèrke (Opglabbeek), er waren drie mannen die in het bos moesten werken (Hechtel, ... ), er waren drie mannen die in het bos werken moesten (Ophoven), er waren driej man die in den bos meesten wêrken (Niel-bij-As), er woere drei manne dei in t bos moste werke (Gelieren/Bret), er worre drij man dei en ’t bos werke moste (Berbroek), er worren 3 mannen dei in de bos moosten wairken (Maaseik), er wouren 3 man die in het bos moosten wirken (Kessenich), er wòren drie mān die in ’t bos meeste wərken (Beek (bij Bree)), eͅdjə toͅt na muts weͅrkə (Sint-Truiden), hadde gē tot noew motte wérken (Grote-Brogel), hadde gɛ̄ tot nø͂ͅ tø͂ͅ moete werke (Peer), haibts te tot noe mooten wairken (Maaseik), has-te bis noe moŏtte weĕrreke (Moresnet), heb ste tot now mutte werke (Martenslinde), heb ste tot nui mo.te werke (Zutendaal), heb stich tot neuw mutten werke (Rosmeer), hebs dich tot nau tau moete werke (Gelieren/Bret, ... ), hebs dich tot noe mooten wêrken (Niel-bij-As), hebs dich tot noe toe motten wirken (Kessenich), hebs dig tot nu tu mote wèrke (Opglabbeek), hebste tot nauw moete werke (Mopertingen), hebt ge moeten werken tot nu (Zolder), hebt gij tot nu moeten werken (Tessenderlo), hebt gij tot nu toe moeten werken (Hechtel, ... ), hebt-ste bis nu motte wièreken (Sint-Martens-Voeren), hebts dich nu maote werke (Reppel), hed dju tot naue moete werke (Godschei), hedde gē to no mote werken (Stal), hedde gij tot nou tou motten werken (Linkhout), hedde gij tot nou tow moeten werken (Helchteren), hedde tot nouw touw moete werken (Neerpelt), hel wereke (Itteren), hels dig tot nuwe mutte wirke (Kessenich), hepsten tot nou tou moete wĕrrĕke (Genk), het dje tot nau moette werke (Beverst), het dje tot nou motte wĕrken (Stokrooie), het jēə tot noə muttə wɛrkə (Wellen), heub ste tot nouj moete wereke (Zichen-Zussen-Bolder), hid zje tot neu motte werke (Berbroek), hidə gi to no. mo.tə wirkə (Koersel), hy djiej tot nou moete werke (Ulbeek), hè tot noue moëtte wèrke (Wellen), hèbs dich tot noe toe moten wèrken (Neeroeteren), hêdde gieə to no tow mote wêrrekə (Zolder), həb stich tot nu mooten wərkə (Gruitrode), həbst dich tot nu toe mooten wərkən (Beek (bij Bree)), hɛ d’ē toͅt nou mutə wɛrkə (Sint-Lambrechts-Herk), hɛ-i djed tót novə mőətə wɛrəkə (Alken), hɛbstə tot nou mutə wɛrkə (Genk), hɛd žēə toͅt noe motte wɛrken (Diepenbeek), hɛdja tot nauw moitə wɛrkə (Tongeren), hɛpstə tot nou mōtə wɛrəkə (Genk), moesten werken (Herk-de-Stad, ... ), moete wereke (Gingelom), moeten werken (Herk-de-Stad, ... ), mooste werken (Opglabbeek), moste werke (Gingelom), mote werke (Opglabbeek), mote wə.rkə (Neerglabbeek), motə wɛrkə (Opitter), moətə wɛrkə (Kortessem), mōstə wɛrkə (Opitter), ut wèrreke (Maastricht), veͅrkə (Bilzen), vérkə (Venlo), w(tm)rəkə (Herk-de-Stad), wa.rəkə (Weert), waerke (Oirlo, ... ), waerkə (Bocholt), waerəkə (Neerpelt), waĕrkə (Beesel), we.rəkə (Eys, ... ), weireke (Itteren), werke (As, ... ), werken (Haler, ... ), werkə (Gerdingen, ... ), werkən (Eksel), werreke (Amby, ... ), werreke sjōfte (Maastricht), werrike (Weert), werrəkə (Heers, ... ), werəkə (Eupen, ... ), werə⁄ən (Kwaadmechelen), wēērkə (Schinnen), wērke (Tienray, ... ), wērrəkə (Maastricht), wēͅrkə (Lozen), wĕrke (Schimmert, ... ), weͅ:rkə (Meldert), weͅrka (Tongeren), weͅrkə (Koersel, ... ), weͅrəkə (Beverlo, ... ), weͅrəkən (Houthalen), wirke (Beek, ... ), wirken (Born, ... ), wirkĕ (Echt/Gebroek), wirkke (Vlodrop), wirkn (Brunssum), wirku (Brunssum, ... ), wirkə (Amstenrade, ... ), wirkən (Kerkrade, ... ), wirreke (Maastricht, ... ), wirrəkə (Epen, ... ), wirəkə (Amstenrade, ... ), wirəkən (Grote-Brogel, ... ), wiərkə (Rutten), wīrkə (Heerlen, ... ), wi̯rəkə (Maaseik), wâê.rəkə (Nederweert), wèrke (Hoeselt, ... ), wèrken (Eigenbilzen, ... ), wèrreke (Amby, ... ), wèrrekə (Maastricht), wèrrike (Geulle), wèrrikke (Geulle), wèrrəkə (Maastricht, ... ), wèrəkə (Maastricht), wèèrekə (Gennep), wèərkə (Kelpen), wérke (Maasbree, ... ), wérkke (Meijel), wérkə (Loksbergen, ... ), wérrəkə (Maastricht, ... ), wérəkə (Hamont, ... ), wéérəkə (Maastricht, ... ), wéərkə (Kelpen, ... ), wêrke (Herten (bij Roermond), ... ), wërke (Gronsveld, ... ), wörke (Bree, ... ), wørkə (Opglabbeek), wørəkə (Zonhoven), wøͅrkə (Beverst), wərkə (Opglabbeek), wɛ.rkə (Beringen), wɛ.rəkə (Ospel, ... ), wɛr`n (Kwaadmechelen, ... ), wɛrkə (America, ... ), wɛrkə mostə (Kortessem), wɛrkən (Urmond), wɛrə`ən (Kerkhoven, ... ), wɛrəkə (Alken, ... ), wɛrəkə(n) (Neeroeteren), wɛrəkən (Achel, ... ), wɛ̄rkə (Hegelsom, ... ), ze wōeren med drij man dij en de bos moste werreke (Genk), əp stə tot nouw mo:tə wirəkə (Stokkem), ɛdzə tot noə mutɛ wɛrkə (Borgloon), ’t woare dreej lüj die eĕg ene böäjsj weĕrreke moŏsste (Moresnet), ⁄t wirke (Klimmen), (e = eu).  werkə (Vlijtingen), ps. Algemene note:  wēͅrəkən (Eksel), ps. niet omgespeld, dus letterlijk overgenomen!  wɛ(̝)rəkə (Eksel), zeer korte e  wɛrkə (Bilzen), zuiveren:   werken (Neerpelt) I-11, I-9, II-1, II-2, II-5, II-6, III-1-4, III-2-3, III-3-1, III-4-4